Zorg, welzijn en seniorenbeleid

ZORG

 

Weg met bureaucratie en zelfverrijking

Forza! wil zorgorganisaties bij aanbestedingen dwingen tot het terugdringen van overhead. Daarnaast nemen we het voortouw bij het afbreken van onnavolgbare regels en bureaucratie.

De salarissen van bestuurders en managers van zorginstellingen worden openbaar gemaakt op de website van de gemeente. Het bedrag dat zij boven de wet normering topinkomens ‘verdienen’ houden we in op hun subsidie.

 

Doortastend ingrijpen als kinderen in gevaar zijn

Ook naar de jongsten in onze samenleving moeten we met zorg omkijken. Veel van onze kinderen groeien op in een beschermde en liefdevolle omgeving. Maar als het fout gaat, dan gaat het vaak meteen ook goed fout. Daarom kan er bij het beschermen van jonge kinderen niet preventief en doortastend genoeg te werk worden gegaan. Handelingsverlegenheid en doorgeschoten privacyrichtlijnen mogen hierbij geen beletsel vormen.

 

 

De verhuisregisseur

Om ouderen en of mensen met een beperking beter te kunnen ondersteunen bij een verhuisbehoefte wil Forza! een verhuisregisseur (naar voorbeeld van de verhuismarinier in Rotterdam) in het leven roepen, die samen met de cliënten hun wensen en mogelijkheden in kaart brengt en hen helpt de verhuizing te organiseren.

 

Herstelfaciliteit

Forza! pleit voor de komst van een goede zorgfaciliteit voor kwetsbare ouderen die tijdelijk moeten herstellen.

 

Preventie financiële uitbuiting

Forza! wil stevig inzetten op het bestrijden van  ouderenmishandeling en ouderenroof (financiële uitbuiting). Er moet meer en betere voorlichting komen voor ouderen zoals over babbeltrucs.

 

Het waarschuwingsregister

Zorginstellingen willen we verplichten deel te nemen aan het Waarschuwingsregister. Mensen die met kwetsbare doelgroepen werken, zoals ouderen, dienen een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Misstanden zouden in de jaarverslagen van instellingen moeten worden opgenomen. Doen ze dit niet, dan dienen gemeentelijke subsidies te worden ingetrokken en als het aan ons ligt zullen deze organisaties uitgesloten worden in een volgende aanbesteding. Ook het instellen van vertrouwenspersonen kan een bijdrage leveren aan de bestrijding van ouderenmishandeling.

Mantelzorg

Mantelzorgers kunnen op ons rekenen. Forza! is van mening dat er een betere samenwerking tussen formele en informele zorg moet komen. Het is namelijk van groot belang dat professionals voldoende tijd en middelen krijgen om mantelzorgers, die het zorgen vrijwillig doen, te kunnen ondersteunen door hen actief naar passende (respijt)voorzieningen te begeleiden.

Mantelzorgers leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage door langdurig voor hun hulpbehoevende familieleden of vrienden te zorgen. Het is cruciaal om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken dit zet immers niet één, maar twee burgers buitenspel. Daarom is het van belang om samen met de gemeente een integrale visie op de informele zorg te ontwikkelen, waarbij de aansluiting met de formele zorg en de betrokkenheid van andere beleidsterreinen (participatie, welzijn, civil society) wordt vergroot. Ook moeten we zorgen voor minder bureaucratie want mantelzorgers geven vaak aan dat zij respijtzorgvoorzieningen niet aanvragen omdat het te lang duurt of te ingewikkeld is om de juiste formulieren te vinden en in te vullen. Daarnaast worden aanvragen voor voorzieningen, die wel vanuit de behoefte van mantelzorgers nodig zijn om te kunnen blijven mantelzorgen, zoals een aantal uren voor huishoudelijke hulp voor de mantelzorger, te snel afgewezen.

Verwarde personen

Forza! vindt dat er 24 uur per dag een psychiatrisch verpleegkundige ter beschikking moet zijn in onze gemeente die kan adviseren bij een melding over een verward persoon. Daarnaast moet er voor verward personen ten alle tijden een noodbed binnen de psychiatrie voor handen zijn. Verwarde mensen laten we niet aan hun lot over. Verder wil Forza! dat er zo spoedig mogelijk een zogenaamde psycholance (ambulance speciaal voor verwarde personen) ter beschikking komt, deze kan eventueel gedeeld worden met aanliggende gemeenten.

Sociaal Domein

De transities en doelstellingen in het sociaal domein (jeugdhulp, participatiewet en onderdelen van de AWBZ) zijn in veilige handen bij de gemeente. De gemeente is bij uitstek in staat om integrale zorg op basis van maatwerk te verzorgen. De gemeente is goed op de hoogte van de lokale situatie en staat dicht bij de inwoners. Helaas worden we nu geconfronteerd met bezuinigingen. We moeten meer met minder doen. Forza! is overtuigd dat bij een nog effectievere inrichting door de gemeente van het sociale domein dit ook met minder geld kan. De vraag van de inwoner moet centraal staan en de gemeente levert naar haar vermogen maatwerk.

Forza! vindt dat het recht van het kind om opgevoed te mogen worden zwaarder weegt dan het recht van de ouder om op te mogen voeden. Ondertoezichtstellingen van kinderen zouden daarom in de regel ook niet langer dan twee jaar moeten duren.

Voor kinderen en ouders moet er (enige) vrijheid van keuze zijn op het gebied van hulpverlening. Daarom moet er voldoende ruimte zijn voor nieuwe aanbieders. Forza! wil dat voor verwijzing door de huisarts naar de GGZ eerst afstemming plaatsvindt met het sociale team.

WMO

De kwaliteit van de WMO moet met betaalbare en goede WMO-voorzieningen centraal blijven staan. Het uitgangspunt van Forza! is dat iedereen die hulp nodig heeft, deze ook krijgt. Hierbij moet allereerst gekeken worden naar wat mensen zelf nog kunnen en op welke wijze het eigen netwerk kan worden ingeschakeld.

Voor Forza! staat bij het vormgeven van de zorgtaken de eigen kracht, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid voorop. Het gaat om wat mensen (nog) wel kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen. Forza! verwacht van mensen dat zij waar nodig en mogelijk zorg verlenen aan hun familie en omgeving. Het aantal mantelzorgers en vrijwilligers moet stijgen willen we de zorg betaalbaar en van hoge kwaliteit houden. Bij noodzaak tot zorgverlening geldt: hulpverlening licht waar het kan, zwaarder als het nodig is maar altijd geldt dat iedereen de hulp krijgt die hij nodig heeft.

Second Opinion, bemiddeling en ombudsman

Forza! vindt dat elke cliënt recht op een second opinion heeft. Naast een goede klachtenregeling, waarvan bemiddeling altijd een onderdeel moet zijn, is Forza! voorstander van het instellen van een gemeentelijke ombudsman die ervaren is op het gebied van het sociaal domein. Onze inwoners hebben recht op een goede onafhankelijke klachtenregeling.

Pleegzorg en gezinshuizen

Forza! vindt dat er in onze gemeente actief campagne gevoerd moet worden voor het werven van pleeggezinnen. Niet alleen de zogenaamde perspectief-biedende pleeggezinnen (lange termijn) zijn nodig, maar ook crisispleeggezinnen of weekendpleeggezinnen. Forza! vindt dat pleeggezinnen beter gefaciliteerd moeten worden door vergoedingen en in het regelen van zaken bij de gemeente.

 

MeerWaarde

Forza! vindt dat de dominante, monopolistische rol van MeerWaarde binnen het sociaal cultureel werk (jongerenwerk, vrijwilligerswerk en de hulpverlening) moet worden teruggedrongen om andere aanbieders de mogelijkheid te bieden mee te dingen naar activiteiten binnen de gemeente.

Buurthuizen en jongerencentra

De jongerencentra, buurt- en dorpshuizen moeten terug naar de inwoners. De gemeente stelt ruimte ter beschikking en de bewoners mogen zelf invulling geven hoe ze een jeugdhonk willen inrichten en exploiteren. Jongeren in Haarlemmermeer hebben veelal andere bezigheden en hebben weinig interesse om naar een jongerencentrum in zijn huidige vorm te gaan. Het is tenslotte geen 1970 meer maar 2018. Forza! is van mening dat de jongerencentra die niet goed lopen gesloten moeten worden. De buurt- en dorpshuizen moeten zoveel mogelijk multifunctioneel worden gebruikt en de inwoners moeten meer worden betrokken bij de programmering. De openingstijden moeten worden verruimd. Verder zou het mogelijk moeten zijn om de buurthuizen ter beschikking te stellen voor kleinschalige feesten en partijen. Forza! denkt hierbij aan een verjaardag of trouwerij van buurtbewoners.

Gehandicaptenbeleid

Forza vindt dat mensen met een handicap waar mogelijk gefaciliteerd moeten worden om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Gehandicapten moeten gemakkelijk kunnen achterhalen hoe ze toegang kunnen krijgen tot voor hun van belang zijnde voorzieningen. De gemeente gaat jaarlijks met de belangenvereniging gehandicapten in gesprek om knelpunten in het beleid en de openbare ruimte te signaleren en op te lossen.

Geen ouders met kinderen op straat

Forza! vindt dat de gemeente de verplichting heeft om een ouder of ouders met kinderen die, buiten hun schuld, dakloos (dreigen te) raken, zo spoedig mogelijk te herhuisvesten naar een permanente woning.

Dierenwelzijn

Volgens Forza! moet er gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid ontwikkeld worden. Hondenbeleid moet hier een integraal onderdeel van zijn.. De poepopruim- en aanlijnplicht zal strikter en strenger moeten worden gehandhaafd.

 

SENIORENBELEID

Bij Forza! tellen senioren natuurlijk volop mee

Senioren

Forza! is van mening dat onze oudere medemens er de laatste jaren bekaaid vanaf is gekomen. De opeenvolgende kabinetten Rutte hebben onevenredig veel van deze doelgroep afgepakt. Zo werd er onverantwoordelijk bezuinigd in de thuiszorg, verzorgingshuizen werden gesloten en het ook het ene na het andere verpleeghuis sluit zijn deuren. Onze vaders en moeders, opa’s en oma’s verdienen zóveel beter. En Haarlemmermeer kán het beter. Daarom pleit Forza! voor het overhevelen van de langdurige ouderenzorg van het Rijk naar de gemeente. Uiteraard inclusief de financiering die daarvoor nodig is.

Forza! pleit voor zorg voor ouderen. Ouderen verdienen onze zorg, omdat zij voor ons hebben gewerkt toen we opgroeiden en naar school gingen terwijl ze nu genieten van hun oude dag en omdat wij op een dag ook zelf ouderen zullen zijn. Dat genieten verdienen zij nu en wijzelf in de toekomst.

 

Veel ouderen in Haarlemmermeer zijn helaas eenzaam. Forza! is voorstander van initiatieven waarbij ouderen en jongeren worden verbonden. Zo is er een initiatief waar ouderen en jongeren letterlijk onder een dak leven. Zogenaamde generatiemarketing. JOW! Nederland verbindt ouderen en jongeren met elkaar. Dit zijn het soort initiatieven welke Forza! steunt.

 

Senioren verdienen onze warme aandacht, zorg, hulp en steun. Deze groep moet zoveel mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven. Vereenzaming moet worden voorkomen. Forza! ziet hier bijvoorbeeld een mooie taak voor een van onze 2000 bijstandsgerechtigden om zo iets terug te doen voor de maatschappij in de vorm van bezoeken, wandelen en samen boodschappen doen. Een win/win situatie wat ons betreft.

Verzilvering

Forza! ziet geen problemen in de vergrijzing van de bevolking en zeker niet als een kostenpost. Integendeel , veel senioren leveren een belangrijke bijdrage aan vrijwilligerswerk, onder andere in de zorg, bij educatie en ontspanning. Forza! spreekt dan ook niet van vergrijzing, maar van verzilvering. Forza! is dan ook blij dat mensen langer leven, werken, sporten, hobby’s uitoefenen en plezier hebben. Dit verdienen ze na hun werkzame leven.

Coördinerend wethouder

Een coördinerend wethouder voor de senioren in onze gemeente is noodzakelijk. Hij coördineert de zaken die volgen uit de verzilvering , zoals wonen, zorg, welzijn, werk en inkomen. Forza! vindt ook dat er één gemeentelijk loket/vraagbaak moet zijn voor alle vragen en problemen van senioren.

 Internet

De gemeente zou het gebruik van internet door senioren moeten stimuleren. Zo blijven ze langer actief, geïnformeerd en actief deel uitmaken van de maatschappij. Forza! denkt dit te bereiken door het geven van trainingen in de dorpshuizen, door vrijwilligers, te faciliteren. Daarnaast moet de gemeente zorgen dat haar diensten ook beschikbaar zijn voor mensen zonder internet of digitale vaardigheden.

Ouderen en hun omgeving

Om ouderen (soms met een hulpmiddel) mobiel te houden is beter onderhoud van wegen en trottoirs noodzakelijk. Bij tijdelijke (verkeers-)maatregelen en wegopbrekingen moet er aandacht zijn voor ouderen. Bij gladheid door sneeuw en ijzel moeten (ook) trottoirs gestrooid worden.

Wonen (bejaardentehuizen)

Forza! ziet graag dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig en in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. Vitaliteit en zelfredzaamheid moeten daarom gestimuleerd worden. Forza! vindt dat de gemeente, in samenwerking met woningcorporaties, moet zorgen voor voldoende kwalitatief goede woon-zorgaccommodaties. Dus voldoende woningaanbod en een veilige woonomgeving met bereikbare voorzieningen voor senioren.

Alleenwonende senioren worden, indien gewenst, voorzien van een alarm-mogelijkheid. Ze kunnen dan in geval van nood kinderen, buren, vrienden of omwonenden waarschuwen.

Forza! is voorstander van kleinschalige woonvormen voor ouderen en mensen met een handicap. Dergelijke woonvormen zijn kwalitatief beter en efficiënter dan de grote zorginstellingen met veel overhead en weinig handen aan het bed of achter de rolstoel. Daarnaast pleit Forza! voor de terugkeer van de Bejaardentehuizen die in onze ogen ten onrecht wegbezuinigd zijn.

Zorg

Zorg blijft bereikbaar en beschikbaar voor iedereen die hier recht op heeft. De regels moeten eenvoudig worden uitgelegd en senioren moeten een beroep kunnen doen op iemand die hen helpt bij de aanvraag van zorgvoorzieningen.

Eenzaamheid

Hoe ouder je wordt hoe meer mensen je ontvallen. Eenzaamheid komt daardoor vaak bij senioren voor. Voor deze groep mensen moet het sociaal-cultureel werk activiteiten ontwikkelen en deze proactief aanbieden. De financiële draagkracht en de mobiliteit zijn daarbij een factor om rekening mee te houden. Voor senioren is deelname aan val- en weerbaarheidstrainingen in buurtcentra een manier om meer naar buiten te durven gaan en daarmee actief sociale contacten te onderhouden.

Huisbezoeken

Het is wenselijk om iedereen van 75 jaar en ouder, op basis van vrijwilligheid, een aantal keer per jaar te bezoeken. Vereenzaming, het ontstaan van schulden en de uitbuiting van kwetsbare senioren kunnen daarmee gesignaleerd of voorkomen worden. Tijdens deze bezoeken worden hun wensen en klachten geïnventariseerd en wordt informatie verstrekt over de mogelijkheden voor ouderen. Forza! ziet een taak voor de gemeente dit te coördineren en om wellicht mensen met een bijstandsuitkering en geschikt zijn voor deze belangrijke maatschappelijke taak in te zetten.

Samenwerking met ouderenorganisaties

Forza! wil initiatieven ondersteunen om de capaciteiten en talenten van actieve senioren beter te benutten voor de totale gemeenschap. Forza! betrekt hierbij de doelgroep en ouderenorganisaties.

Dementerende ouderen

Middels kleinschalige woonvormen en Alzheimer cafés moet er meer zorg en ondersteuning komen voor dementerende ouderen en hun familieleden.

Veiligheid

Forza! wil dat de inbraakpreventieteams alle senioren bezoeken en adviseren over het veilig(er) maken van hun huis. Senioren blijken in de praktijk makkelijker slachtoffer voor oplichters aan de deur. Zij moeten daarom ook voorlichting krijgen over dit onderwerp en hoe hierop te reageren.

Sport

De gemeente moet zich samen met sportclubs en fitnessruimten inzetten om ouderen in beweging te krijgen. Sporten is niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor de participatie en het verbeteren en onderhouden van sociale netwerken.