Wonen

Een prettige, veilige thuishaven is voor iedereen essentieel. Dat geldt niet alleen voor de woning en de directe omgeving, maar ook voor het leefklimaat en de sfeer in de gemeente. Forza! wil dat mensen met plezier in Haarlemmermeer wonen en dat zij in een schone en veilige omgeving kunnen wonen en werken, naar school gaan en recreëren. Wij willen een einde aan het afbraakbeleid van het huidige college welke de afgelopen 4 jaar heeft toegestaan dat er ruim 2000 sociale huurwoningen verdwenen in Haarlemmermeer terwijl de wachttijd voor zo’n woning verdubbelde.

 

Deltaplan wonen

Om de hoge woningnood, het tekort aan betaalbare koop- en huurwoningen, de financiering van koopwoningen door inwoners en het scheefwonen aan te pakken wil Forza! dat er op korte termijn een deltaplan Wonen gaat komen. Dit is een integraal plan dat onder de regie van de gemeente in samenwerking met de woningcoöperaties, projectontwikkelaars, banken, huurdersverenigingen en andere stakeholders wordt gemaakt om zo snel mogelijk, zo veel mogelijk betaalbare huizen te bouwen dat afgestemd is op de behoefte van onze huidige en toekomstige inwoners.  Forza! wil af van het adhoc beleid dat per project in de gemeente onderhandeld moet worden over het percentage huur- en koopwoningen. Forza!  wil bouwen naar behoefte en niet naar percentages.

 

Urgentiebeleid

Het urgentiebeleid van de gemeente moet worden herzien. Statushouders hebben als het aan Forza! ligt geen recht meer op een urgentiebewijs en moeten, net als iedere ander inwoner, achteraan in de rij aansluiten als zij een sociale huurwoning willen. De voorrangsregeling voor statushouders is oneerlijk en niet uit te leggen aan mensen die al 18 jaar op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning.

Forza! wil dat inwoners van Haarlemmermeer en hun volwassen kinderen zoveel mogelijk voorrang krijgen bij de toewijzing van een sociale huurwoning boven een kandidaat uit een andere gemeente. Statushouders die aan Haarlemmermeer worden toegewezen worden opgevangen in zelfstandige wooneenheden. Dit kunnen omgebouwde kantoorpanden of tijdelijke wooneenheden zijn.

 

Dreigende dakloosheid

Ouders met kinderen die dakloos dreigen te raken moeten direct aan een passende woning in de gemeente worden geholpen. het moet afgelopen zijn met jaren van onzekerheid en stress omdat ouders en de kinderen niet weten waar ze aan toe zijn. De gemeente heeft ten aanzien van deze kwetsbare groep mensen een duidelijke zorgplicht. In Haarlemmermeer mogen gezinnen met kinderen niet op straat terechtkomen. De gemeente moet met de woningcorporatie hierover afspraken maken.

 

Prestatie-afspraken

De afgelopen vier jaar zijn er door toedoen van het college meer dan 2000 sociale huurwoningen verdwenen uit de woningvoorraad van onze gemeente. Forza! vindt dat Ymere voor iedere sociale huurwoning die ze verkopen of slopen verplicht een nieuwe moeten bouwen om zo het aantal betaalbare huurwoningen in onze gemeente op peil te houden.

Forza!  wil dat eenpersoonshuishoudens die wonen in een eengezinswoning zoveel mogelijk worden gestimuleerd een kleinere woning (in de buurt) te aanvaarden met behoud van een lage huur.

Forza! wil dat het voor de vertrekkende ouder bij een scheiding makkelijker wordt om, al dan niet tijdelijk, nieuwe woonruimte te verkrijgen. Hiermee willen wij voorkomen dat ouders in vechtscheidingen terechtkomen en dat kinderen daar de dupe van worden. Forza! pleit daarbij voor de mogelijkheid van een speciale voorziening.

Woonwagenbeleid 

Forza! wil dat er samen met bewoners van woonwagens gekeken gaat worden of het aantal plekken waar woonwagens mogen staan nog wel toereikend is. Het aantal plekken zal worden afgestemd naar de vraag.

Jongeren en huisvesting

Forza! vindt dat jongeren makkelijker in aanmerking moeten komen voor een woning in de sociale sector. Veel jongeren zien leuke woningen aan zich voorbijgaan doordat andere kandidaten uit de regio vaak eerder in aanmerking komen voor een woning. Forza! wil meer woningen voor jongeren. Ook moeten zij hun inschrijfduur kunnen behouden als zij een van deze woningen accepteren. Hierdoor komen zij sneller in aanmerking voor een ‘gewone’ huurwoning. Dit verhoogt de doorstroming in de sociale woningenmarkt.

Woningbouw

Er moeten meer huurwoningen voor middeninkomens worden gebouwd. Dit om de doorstroming te bevorderen. Forza! wil af van vooraf bepaalde percentages  sociale huurwoningen, middenhuur en koopwoningen bij bouwprojecten. In de praktijk werkt dit niet. We moeten bouwen om de enorme wachttijd voor een sociale huurwoning van 18 jaar weg te werken die door het slechte beleid van de voorgaande colleges zonder Forza! gecreëerd is.

De gemeente moet goedkopere grond ter beschikking stellen aan projectontwikkelaars in ruil voor lagere huur. De gemeente moet nog meer werk maken van tijdelijke woonvoorzieningen zoals omgebouwde kantoorpanden, Tiny houses, kleine wooneenheden voor statushouders. De gemeente moet meer om tafel gaan zitten met investeerders, ontwikkelaars, bouwers, huurders, makelaars en corporaties en luisteren naar de wensen van de woningzoekenden.

Verder zou Forza! graag meer ruimte zien voor de uitgifte van bouwkavels waar mensen vrij zijn om het huis van hun dromen te bouwen met als enige eis vanuit de gemeente dat er energieneutraal moet worden gebouwd.

Onze bouwopdracht is zo groot dat we onmogelijk binnen alle bestaande dorpsgrenzen deze opdracht kunnen realiseren. Bouwen buiten de dorpsgrenzen is dan ook onoverkomelijk.

Forza! wil met de gemeenteraad in gesprek over de mogelijkheden om als gemeente op de stoel van de projectontwikkelaar te gaan zitten en zelf sociale woningbouw te realiseren met als doel deze in de toekomst door te verkopen aan een woningbouwvereniging. Onorthodoxe tijden vragen om onorthodoxe oplossingen. De woningnood is te hoog om nog langer af te wachten.

Doelgroepenbeleid

Forza! vindt dat de gemeente moet toezien op het afstemmen van de bouw van woningen op de doelgroepen van morgen. Dat zijn vooral jongeren, alleenstaanden en senioren die met het oog op de toekomst in de buurt van goede voorzieningen willen en moeten wonen. Zogenaamde levensloopwoningen zijn hier een goed voorbeeld van.

Bouw in de kleine dorpen

Om de kleine dorpen vitaal te houden en te voorkomen dat de dorpen een eenzijdige inwonerssamenstelling gaan krijgen, moeten kinderen die uit huis gaan en die op ‘hun’ dorp willen blijven wonen wel een huis kunnen betrekken. Derhalve is Forza! er voorstander van om binnen de mogelijkheden ook in deze dorpen extra huizen te bouwen. Forza! is voorstander van het behoud van het dorpse karakter van de kleine kernen maar sluit eventuele hoogbouw (appartementen) niet uit als we daardoor meer betaalbare starterswoningen kunnen realiseren.