Volksgezondheid en milieu

EHBO en AED

Forza! wil in het kader van gezondheidsbevordering dat het aantal inwoners met een EHBO-diploma met reanimatie en AED aanzienlijk wordt verhoogd. Ook alle basisscholen in de gemeente moeten een cursus jeugd-EHBO in hun lesprogramma opnemen. Op alle publieke plekken en in alle publieke gebouwen moeten AED’s voorhanden zijn. De gemeente zal voor de aanschaf subsidies verlenen.

 

 

Milieu

Forza! vindt bescherming en verbetering van het milieu belangrijk. We moeten zuinig omgaan met wat we hebben en wat we doorgeven aan onze kinderen. Forza! streeft naar een duurzame samenleving voor onszelf en voor toekomstige generaties. Voor Forza! is daarbij het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ het uitgangspunt.

Drugsbeleid

Forza! is van mening dat geen mens drugs zou moeten gebruiken, maar is desalniettemin voor een liberaal vestigingsbeleid van coffeeshops in onze gemeente. De vestiging van een coffeeshop moet wel, naast de wettelijke vereisten, aan een aantal voorwaarden voldoen. Forza! denkt hierbij aan een verbod op vestigingen in de buurt van een school en intrekken van een vergunning bij overlast in de buurt.

Duurzaamheid

Forza! ziet duurzaamheid als een kans voor economische ontwikkeling, innovatie en het verhogen van economisch rendement. Forza! wil duurzaamheid stimuleren. Niet door subsidies, maar door minder regels en eenvoudigere procedures. Het resultaat moet meetbaar en effectief zijn.

Forza! wil duurzame keuzes stimuleren maar nooit verplichten.

Forza! vindt dat vestiging van bedrijven die duurzaamheids-bevorderende producten en diensten leveren, binnen de gemeentegrenzen gestimuleerd moet worden. De gemeente verduurzaamt haar eigen bedrijfsvoering en huisvesting ook zoveel mogelijk op bedrijfseconomisch verantwoorde wijze. Forza! vindt ook dat de gemeente geen bankier is. Het is dan ook niet haar taak is om leningen te verstrekken aan inwoners en bedrijven voor duurzaamheidsmaatregelen.

Voor Forza! geldt overigens dat bij overtreding van milieuregels altijd de regel geldt dat de vervuiler betaalt.

Forza! is er geen voorstander van om vruchtbare landbouwgronden op te offeren ten behoeve van grootschalige zonneparken. Forza! is een voorstander van de ‘zonneladder’, zodat eerst gekozen wordt voor onbenutte daken van gebouwen en terreinen. Op deze manier kunnen we vruchtbare landbouw en natuur zoveel mogelijk ontzien en zorgen we toch voor de groei van zonne-energie.

Het maatschappelijk vastgoed zal, mits dit financieel verantwoord kan gebeuren, zoveel mogelijk verduurzaamd worden.

Duurzame projecten

Forza! laat duurzame projecten bij voorkeur over aan de marktpartijen. Forza! is geen voorstander van gemeenteparticipatie in duurzame projecten, zoals bijvoorbeeld Meermaker. De risico’s daarvan zijn groot, terwijl de gemeente hierover weinig expertise in huis heeft. Ook dit is geen kerntaak van de gemeente. De gemeente is immers geen ondernemer en moet de markt haar werk laten doen en deze niet verstoren.

De gemeente als voorbeeldfunctie

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Zij stimuleert de ontwikkeling van milieuvriendelijke projecten en zal haar gebouwen en voertuigen zo veel mogelijk voorzien van de nieuwste energiebesparende en milieuvriendelijke technieken. De gemeente Haarlemmermeer moet nieuwe

ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing stimuleren. De grootste bijdrage aan verbeteren van het milieu vormen zuinigheid met energie en het treffen van maatregelen die helpen energie te besparen en verlies tegen te gaan. De gemeente zou daarin een activerende en stimulerende rol moeten spelen.

Windturbines

Windturbines vervuilen het landschap en zijn slecht voor vogels en vleermuizen. Het is bewezen dat ze onvoldoende bijdragen aan de oplossing van het energievraagstuk. Forza! is tegen nieuwe windturbines in onze gemeente. Windturbines horen, als ze er dan toch moeten komen, op zee thuis.

 

Klimaatwet

Onze landelijke overheid heeft de gemeenten opgezadeld met de uitvoering van de klimaatwet. Het eerste gevolg van deze wet is dat nieuwe huizen niet langer aangesloten worden op het gasnetwerk. Het Nederlandse gasnetwerk is het beste gasnetwerk ter wereld dat de minst vervuilende fossiele brandstof rechtstreeks in uw woning brengt. NB een brandstof waar alle andere landen in de wereld op overstappen om hun CO2 uitstoot omlaag te brengen. Een brandstof met nog voor 200 jaar bewezen voorraden.

Forza! deelt de ambitie van ons kabinet om op termijn maximaal duurzaam te zijn maar stelt vraagtekens bij de versnelde en eenzijdige invoering van de maatregelen die het kabinet u en ons op wil leggen. Nederland is verantwoordelijk voor 0,4% van de wereldwijde CO2-uitstoot terwijl onze woningen voor slechts 27% van die uitstoot verantwoordelijk zijn.

Als het kabinet haar zin krijgt gaat de aangekondigde energietransitie iedere huizenbezitter tienduizenden Euro’s kosten zonder merkbare milieueffecten. Minder gas maar meer elektriciteit die wordt opgewekt door gas te verbranden! Forza! ziet in deze wet vooral een overheveling van uw geld naar de zakken van multinationals, aannemers en installatiebedrijven.

Forza!  is geen voorstander van het geven van subsidie op het duurzaam maken van het eigen huis. De gemeente heeft immers geen inkomen dus die subsidie kan alleen maar betaald worden door belastingen te verhogen. Een sigaar uit eigen doos derhalve en dat willen we u niet aandoen.

Forza! pleit voor een veel langzamer pad richting verplichte duurzaamheid en dus voor het sparen van uw portemonnee. Als u zelf van het gas af wil moet dat uw keuze zijn. Wij gaan u niet verplichten ook niet als de landelijke overheid dat van ons eist. Als lokale partij kunnen wij ons enige ongehoorzaamheid aan de landelijke politiek permitteren.