Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit fysieke omgeving

Bestemmingsplannen

Forza! vindt dat er ruimte moet zijn om wonen en werken met elkaar te verbinden. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat een ZZP’er van zijn garage geen kantoor mag maken omdat het bestemmingsplan daar niet in voorziet. Bestemmingsplannen moeten veel meer flexibiliteit ingebouwd krijgen dan nu het geval is

Kantoorgebouwen

Langdurig leegstaande kantoorgebouwen moeten geschikt gemaakt kunnen worden voor kortdurende huisvesting van jongeren of mensen in nood.

Bedrijventerreinen

Forza! vindt dat investeerders gezocht moeten worden die mee willen helpen de verouderde bedrijfsterreinen in de gemeente te revitaliseren. Forza! vindt dit een medeverantwoordelijkheid van de gebruikers. De infrastructuur is voornamelijk de verantwoordelijkheid van de gemeente. Verder kan de gemeente meewerken met eventuele investeerders door veel meer out of the box te denken en niet vast te houden aan hoe het nu is of altijd is gegaan. Meedenken, faciliteren en ondersteunen.

Waterberging en watersport

Gezien de noodzaak tot waterberging in de gemeente is Forza! er voorstander van om dit te verenigen met recreatief gebruik, zodat ook de watersport in (met name het zuidelijk deel van) de gemeente bevorderd kan worden.

Groenvoorziening

Een groene en natuurlijke omgeving is in de ogen van Forza! van groot belang voor kwalitatief goed wonen. In kernen en wijken zouden meer plekken voor groen moeten komen, zogenaamde stadsparken. Niet alles volbouwen, maar ruimte laten voor recreërende inwoners. Ook hier de bewoners de ruimte geven de groene buitenruimte zelf vorm te geven en in te richten. Niet voor de bewoners denken maar het samen doen.

Afval 

Forza! wil, om de leefbaarheid rondom de brengparkjes te vergroten, torenhoge boetes kunnen uitdelen aan mensen die hun afval naast de brengparkjes zetten of hun afval deponeren op plekken die daar niet voor bedoeld zijn. Daarnaast vindt Forza! dat de brengparkjes vaker geleegd moeten worden. Onze inwoners moeten wel van hun afval af kunnen.

Niemand wil wonen, werken of recreëren in een vervuilde omgeving. Zwerfafval ontstaat niet vanzelf! Met zijn allen zijn we verantwoordelijkheid. Forza! pleit voor gericht toezicht op het veroorzaken van afval op straat en het uitdelen van pittige sancties bij een heterdaad om dit gedrag tegen te gaan.

Openbare toiletten

Forza! wil dat er nu werk gemaakt wordt van het realiseren van meer (vrouwvriendelijke) openbare toiletten in de gemeente, op plekken waar structureel veel mensen bij elkaar komen.

Openbare ruimte

Een gevarieerde groenvoorziening binnen de gemeente Haarlemmermeer draagt bij aan een aantrekkelijk en gezond woon- en leefklimaat. Om het groene karakter te waarborgen wil Forza! de openbare ruimte zo groen en ecologisch verantwoord mogelijk inrichten.

Tiny Forests

Binnen de gemeente zijn er voldoende mogelijkheden voor het aan leggen van bijvoorbeeld Tiny Forests. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

De bossen stimuleren biodiversiteit. En meer natuur in de buurt zorgt voor een gezondere leefomgeving en een rustpunt voor bewoners. Zo komt de natuur in onze gemeente steeds dichterbij.

Maaibeleid

Forza! wil een maaibeleid in de gemeente waarbij er in de bewoonde gebieden ordentelijk en netjes wordt gemaaid. Dat dit ten koste gaat van de biodiversiteit van de bermen hebben we daar voor over.

Park21 en de agrarische sector

Forza! is voorstander van de komst van Park21. Voorwaarde is wel dat er waterrecreatie komt en er voldoende financiële middelen vanuit het bedrijfsleven, het Rijk en de provincie worden gegenereerd.

De ontwikkeling van een groot recreatief gebied met de huidige gefaseerde aanpak is niet op korte termijn realiseerbaar. Forza! pleit voor een deelstructuurvisie van Park21 als één geheel met een visie en een uitzicht tot realisatie binnen 5 tot 7 jaar. In deze visie komen duidelijk de noodzaak van een goede kosten/batenanalyse naar voren. Dit is noodzakelijk om het gebied serieus te ontwikkelen en de agrarische ondernemers duidelijkheid te geven voor de toekomst.