Over Forza!

Forza! Haarlemmermeer

In 2003 richtte Paul Meijer de Haarlemmermeerse afdeling van de LPF (Lijst Pim Fortuyn) op.  Destijds de grootste en meest actieve, lokale afdeling van de LPF in Nederland. Sinds 2004 bestaat de lokale afdeling in Haarlemmermeer nog onder de nieuwe naam; Forza! Haarlemmermeer.

In 2006 deed Forza! voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van Haarlemmermeer. Met een enthousiast team van kandidaten en vrijwilligers deed Forza! voor de allereerste keer mee. Helaas kwam Forza! destijds 30 stemmen te kort voor een raadszetel en kwam niet in de raad.

In 2010 kwam Forza! voor het eerst in de raad met 3 zetels

De leden van Forza! gingen niet bij de pakken neerzitten en gingen de volgende vier jaar gewoon door met zich te bemoeien tegen de lokale politiek aan, de opinie te beïnvloeden, met inwoners in gesprek gaan en vooral betrokken te blijven.

Dit resulteerde bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 dat Forza! voor het eerst in de gemeenteraad van Haarlemmermeer kwam met 3 zetels. In de eerste vier jaar heeft Forza! zich bewezen een luis in de pels te zijn van de draaiende partijen en het college,

Forza! Haarlemmermeer kreeg in 2014 een zetel erbij

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 kreeg Forza! er een zetel bij en keerde terug met vier raadsleden. Hoewel de nummers 3 en 4 eind 2014 de zetels roofde en zo 6005 kiezers negeerde, bleef Forza! zelfs met twee zetels een sterke factor in de raad die andere partijen scherp hield, het college stevig aanpakte of complimenteerde wanneer nodig en in gesprek ging en luisterde naar inwoners en hun stem vertegenwoordigde in de raad.

Forza! was en is in de raadsperiode 2014-2018 veelal in het nieuws en op het scherpst van de snede. De partij groeide uit tot de gevestigde partij die het vandaag de dag is, waar de andere partijen niet meer om heen kunnen draaien. Forza! was een van de weinige partijen die vaak en regelmatig het college aansprak op thema’s als het vluchtelingenprobleem, geld verspillende hobby’s als stedenbanden en het honkbalstadion, het opnam voor ouders die dakloos dreigde te raken en met initiatieven als het raadgevend referendum aankwam zetten.

Dit werd bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november 2018 beloond met nog een stijging naar 5 zetels in de nieuwe gemeenteraad van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer.

Met heldere standpunten en een aansprekende stijl van politiek bedrijven is Forza! een constante factor in de lokale politiek. Een factor waar men niet om heen kan. Niet gehinderd door Haagse inmenging behartigen wij alleen uw belangen. Met recht een lokale partij.

Forza! vindt dat de inwoners van Haarlemmermeer recht hebben op een veilige, prettige en inspirerende leefomgeving waar het voor gezinnen, individuen en ondernemers goed toeven is. Elke wijk en kern moet goed bereikbaar zijn met auto en openbaar vervoer. Het ideaal van Forza! is dat iedereen meedoet en zich houdt aan de geschreven en ongeschreven regels van de samenleving en openstaat voor de ander. Het gemeentebestuur zal zich moeten beperken tot zijn kerntaken en het aantal regels drastisch verminderen. De gemeente is er voor de burger en niet andersom.

Forza! kijkt uit naar de toekomst en wilt zich graag blijven inzetten voor onze mooie gemeente en haar inwoners. De ‘nieuwe’ Haarlemmermeer met Haarlemmerliede-Spaarnwoude is van harte welkom en ook voor deze nieuwe inwoners staat Forza! klaar met raad en daad en met uw steun meer klaar dan ooit om onze gemeente te besturen.

Forza! Nederland

Logo 2004 – 2008

Forza! Nederland is opgericht in Hoofddorp in 2004 door Paul Meijer, samen met Michel van Dijk en huidig 2e kamerlid voor de PVV, Fleur Agema. Samen waren ze als Fortuynisten betrokken en actief voor de provinciale Lijst Pim Fortuyn (LPF) in Noord-Holland.

Na de dood van Pim ging het echter bergafwaarts met de LPF en kwam Paul Meijer met het initatief om een nieuwe, Fortuynistische partij op te richten; de Fortuynistische Oproep tot Realistische, Zakelijke Aanpak, ofwel FORZA!.

Forza! Nederland staat voor een vernieuwende sociaal-realistische politiek.
Een Fortuynistische Oproep tot een Realistische en Zakelijke Aanpak !

Vernieuwend omdat Forza! Nederland geen loze beloften zal doen maar juist daadkracht zal betonen zodra zij in staat gesteld wordt om de gedane beloften in te lossen.
Sociaal als het kan en als het nodig is en Realistisch omdat het noodzakelijk is. Daarbij gaat het er om dat er pragmatisch met politieke vraagstukken omgegaan dient te worden zonder onszelf vast te willen leggen aan een dogmatische ideologie.

Forza! Nederland gaat uit van de stelling dat ieder mens geboren is met een vrije wil en ook het recht heeft uiting te geven aan die vrije wil. Respect wensen voor je eigen wil impliceert automatisch dat je ook respect betoond voor andermans wil en dat je tevens verantwoordelijkheid neemt voor de keuzes die je maakt. Forza! Nederland stelt zich op het standpunt dat de samenleving i.c. de overheid die verantwoordelijkheden over zal moeten nemen indien men daar zelf niet toe in staat is.

Forza! Nederland wenst een leefbare samenleving, doch is van mening dat een leefbare samenleving alleen mogelijk is met voldoende ruimte om te leven en in een cultuur waarin normen als individualisme, rationaliteit en vrijheid gewaarborgd zijn.

Forza! Nederland gaat uit van de principes van respect, tolerantie en solidariteit doch stelt daarbij wel nadrukkelijk dat men dit ook zal moeten verdienen en dat een en ander wederkerig zal moeten zijn en dus niet één kant uit kan werken.

Ons huidige logo

Forza! Nederland wenst zich niet in een ideologisch hokje te laten plaatsen, of dat nu ter linkerzijde of ter rechterzijde van het politieke spectrum is. Nu is het zonder meer zo dat de Forza!Nederland in traditionele zin met een aantal kernpunten zeker tot de traditionele rechterzijde gerekend kan worden. Denk daarbij aan zaken als het integratie en vreemdelingen beleid, het nationale gevoel en alles wat daarmee samenhangt. Verder is er de wens voor een veilige samenleving waarbij maatregelen wat ons betreft verder mogen gaan dan politiek correct geacht mag worden heden ten dage.

Forza! Nederland is echter ook vernieuwend en realistisch in die zin dat we onszelf niet wensen vast te leggen op ‘rechtse’ of conservatieve dogma’s doch ten aller tijde pragmatisch met vraagstukken om wensen te gaan.
Forza! Nederland is dan ook voorstander van een verantwoordelijk sociaal beleid om degenen die het écht nodig hebben te kunnen ondersteunen indien het nodig is.

In financieel-economisch opzicht neemt Forza! Nederland een strikt pragmatische positie in omdat we uit wensen te gaan van de belangen van zowel werkgevers als werknemers en de redelijkheid als maatstaf wensen te nemen voor beleidskeuzes en maatregelen.

Forza! Nederland is het antwoord op de vragen van mensen die zich gemangeld voelen door de traditionele politieke ideologieën en dogma’s en kan beschouwd worden als dé partij die door wil gaan waar Pim Fortuyn gedwongen werd op te houden.

Steunbetuiging Marten Fortuyn: ‘Forza! Nederland’

Marten Fortuyn:

Ik hoor dat het goed gaat met deze nieuwe politieke Fortuynistische beweging. Enerzijds een goede zaak, omdat het betekent dat het gedachtegoed van Pim nog sterk bij de mensen in de straat leeft. Anderzijds vind ik het spijtig dat de LPF en haar bestuur niet bij machte zijn geweest om de erfenis van Pim niet alleen te behouden, maar ook verder uit te breiden.

Zit misschien ook wel in de aard van het Fortuynistische beestje; vele kikkers in een bak vraagt om capabele bestuurders en een verenigingsstructuur die daarmee kan omgaan.

Ik wens per definitie Forza! Nederland al het goeds toe wat maar te wensen is. Alleen hoop ik, dat er nog eens een tijd komt dat de verschillende Fortuynistische bewegingen onder een noemer, met behoudt van zelfstandigheid en eigen identiteit, zullen gaan samenwerken.

Vandaag leert de maatschappij, maar ook de politiek dat eendracht macht maakt en daar mankeert het op dit moment aan in de Fortuynistische bewegingen. De gevestigde orde doet alsof zij de nalatenschap van Pim omarmen, maar ondertussen lachen zij in hun rechtse ‘vuistje’. De kiezer heeft niets te zeggen. Zij beslissen wel wat goed voor hen is en voorlopig zijn zij weer een aantal jaren van die lastige kiezers af. Geeft hen vooral kans, met behulp van de linkse pers en andere instituten, zich zelf te verrijken (zowel financieel als qua toekomstige baan). Zie Kok, Rosenmöller en het derde leger in Nederland ofwel de PVDA. Je komt ze op alle bestuurlijke en andere niveaus tegen.

Willen wij daar verandering inbrengen dan moeten Forza! Nederland, maar ook andere Fortuynistische bewegingen snel groeien. Anders worden de mensen in het land weer moedeloos en blijft het bij een veenbrand.

Blijft mijn wens en inzet dat wij de krachten verenigen, want dan alleen kunnen wij datgene wat Pim van plan was met ons land, realiseren. Eenheid maakt en geeft macht. De enige mogelijkheid om de gevestigde orde aan de kant te schuiven!!!

Laten wij samen op weg gaan naar het ‘beloofde land’; een land met normen en waarden en naar menselijke maat.

Marten Fortuyn
16 april 2004