Over Forza!

Forza! is een Nederlandse politieke organisatie die zich toelegt op lokale gemeentepolitiek. Forza! is in 2004 ontstaan uit de LPF (Lijst Pim Fortuyn).

Logo 2004 – 2008

De politieke vereniging Forza! Nederland is opgericht in 2004 door mensen die betrokken en actief waren voor de provinciale LPF in Noord-Holland.

Forza! staat voor vernieuwend sociaal-realistisme. Vernieuwend omdat Forza! niet vanuit een ivoren toren maar zij aan zij met u onze maatschappij richting wil geven. Vernieuwend omdat wij voor directe democratie zijn. Samenleven doen we met elkaar en dat gaat wat ons betreft verder dan eens per vier jaar uw stem uitbrengen. Vernieuwend dus omdat wij streven naar en grotere betrokkenheid van burgers in het besluitvormingsproces. Vernieuwend omdat we iedere inwoner het recht en de mogelijkheden willen geven om taken die de overheid uitvoert zelf uit te voeren. Forza! staat voor een kleine dienende overheid met minder regels die er is voor haar burgers en niet andersom.

Sociaal omdat we, als u de overheid echt nodig heeft, tot de grens van het onmogelijke zullen gaan. Realistisch omdat we tegelijkertijd nooit meer beloven dan we kunnen waarmaken. Forza! gaat pragmatisch om met politieke vraagstukken. Daarbij laten we ons niet beperken door een dogmatische ideologie.

Forza! gaat uit van de stelling dat ieder mens geboren is met een vrije wil. Iedereen heeft het recht daarnaar te leven. Wij geloven dat bij individuele vrijheid individuele verantwoordelijkheid hoort. De vrijheid van u wordt slechts daar beperkt waar u door uw handelen de vrijheid van anderen beperkt. Forza! is van mening dat de overheid die verantwoordelijkheden niet eerder over mag nemen dan wanneer is gebleken dat de samenleving daar zelf niet toe in staat is.

Forza! wenst om samen met u Nederland tot een leefbare samenleving voor iedereen te maken. Wij zijn van mening dat een leefbare samenleving alleen mogelijk is met voldoende persoonlijke ruimte voor iedereen. Wij streven een gezamenlijke cultuur na waarin alle inwoners gelijk zijn en normen als individualisme, het recht om geluk na te streven, gelijkheid in kansen en vrijheid gewaarborgd zijn.

Forza! gaat uit van de principes respect, tolerantie en solidariteit. Wij stellen daarbij wel nadrukkelijk dat deze principes alleen werken als iedereen er naar leeft.

Forza! is niet in een ideologisch hokje te plaatsen. Niet ter linkerzijde en niet ter rechterzijde van het politieke spectrum. Nu is het zonder meer zo dat Forza! met een aantal standpunten tot de rechterzijde gerekend zal worden. Denk daarbij aan zaken als integratie en immigratie, de verdeling van woonruimte, de energietransitie, het behoud van de Nederlandse cultuur gebaseerd op christelijke-joodse-humanistische waarden. Verder de wens voor een veilige samenleving waarbij maatregelen wat ons betreft niet begrensd worden door wat politiek correct geacht wordt.

Forza! is echter ook vernieuwend en realistisch in die zin dat we onszelf niet wensen vast te leggen op ‘rechtse’ of conservatieve dogma’s. Forza! zal ten aller tijde pragmatisch met vraagstukken omgaan. Noodzakelijkheid, haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid staan daarbij voorop. Forza! zal bij ieder vraagstuk altijd eerst overwegen of de overheid de juiste manier is om het probleem op te lossen. Forza! is voorstander van een verantwoordelijk en tevens realistisch sociaal beleid om degenen die het écht nodig hebben te kunnen ondersteunen.

Logo 2013 – heden

Ook in financieel-economisch opzicht neemt Forza! Nederland een strikt pragmatische positie in omdat we uit wensen te gaan van de belangen van zowel werkgevers als werknemers en de redelijkheid als maatstaf wensen te nemen voor beleidskeuzes en maatregelen.

Forza! Nederland is het eindpunt op de zoektocht van mensen die zich gemangeld voelen door de traditionele politieke ideologieën en dogma’s en kan beschouwd worden als dé partij die door wil gaan waar Pim Fortuyn gedwongen werd op te houden.

Erik Vermeulen