Mobiliteit

Goede bereikbaarheid van Haarlemmermeer is van vitaal belang. Niet alleen voor ondernemers, bezoekers van Schiphol en inwoners van de gemeente, maar ook voor doorgaand verkeer dat gebruik maakt van de gemeente. Forza! wil dat er een duidelijke visie komt ten aanzien van de bereikbaarheid van de gemeente en bereikbaarheid in de gemeente. Een aantal kernwaarden zijn voor een dergelijke visie onontbeerlijk. Automobilisten moeten zo min mogelijk kilometers hoeven te rijden met zo min mogelijk opstoppingen om op hun bestemming te komen, tegelijkertijd moet ook per fiets op een veilige en snelle manier de plaats van bestemming bereikt kunnen worden. Dit is in alle gevallen zowel gunstig voor het milieu als de weggebruiker. Daarnaast moeten alle kernen en wijken goed bereikbaar zijn met zowel de auto als met de fiets of het openbaar vervoer. Ook voetgangers moeten snel en veilig hun bestemming kunnen bereiken. Forza! vindt ook dat de infrastructuur op orde moet zijn voordat er in een bepaald gebied woningen gebouwd worden.

Voor Forza! is het daarom belangrijk dat de winkels, openbare gebouwen, kantoren en parkeergarages goed  bereikbaar zijn en dat automobilisten zo min mogelijk kilometers moeten rijden.

Verkeerslichten en bebording

Forza! vindt dat verkeerskruisingen zoveel als mogelijk vervangen moeten worden door rotondes. Om de doorstroming in de gehele gemeente Haarlemmermeer te bevorderen wil Forza! daarnaast de verkeerslichten in de nachtelijke uren uitzetten op plekken waar de verkeersveiligheid hierdoor niet in het geding komt. Om de doorstroming verder te bevorderen wil Forza! ook dat er meer gebruik wordt gemaakt van zogenaamde groene golven. Verder moet het woud aan borden en aanwijzingen langs de wegen gekapt worden. Alleen werkelijk noodzakelijke borden en verkeerstekens blijven bestaan.

Meer parkeerplaatsen

Bij nieuwbouw moet rekening gehouden worden met de realiteit Forza! denkt aan het streven van 2 parkeerplaatsen per woning. In de wijken waar dit nu niet het geval is, moeten indien mogelijk extra parkeerplaatsen gecreëerd worden. De auto is een vervoersmiddel en geen betaalmiddel. Parkeergeld is dus maximaal kostendekkend en zal derhalve in Hoofddorp moeten worden verlaagd. De invoering moet worden beperkt. Forza! is voorstander van alleen door middel van blauwe zones en vergunningen het parkeren te reguleren. Inwoners krijgen voor hun buurt gratis vergunningen en bezoekerspassen.

Verkeersveiligheid

Forza! vindt dat de gemeente moet streven naar een verkeersveilige leefomgeving voor haar inwoners en gebruikers van de openbare ruimte.  Met name rondom plekken waar veel voetgangersverkeer is, moet extra aandacht voor veiligheid zijn. Belangrijk is om gebruikers en omwonenden hier actief bij te betrekken. Gevaarlijke kruispunten dienen als eerste te worden aangepakt. De rotonde op het Beursplein in Hoofddorp moet eenrichtingsverkeer worden voor alle verkeer. Verkeerscontroles door de politie moeten zo veel mogelijk met staandehouding van de overtreder plaatsvinden. Zo worden zij gewezen op de reden van controle en wat zij fout deden.

Openbaarvervoer

Het openbaarvervoer kan een goed alternatief zijn voor de auto. Forza! wil dat de gemeente voor haar inwoners goed openbaarvervoer faciliteert. De rendabiliteit van een buslijn moet niet in alle gevallen het doorslaggevende argument zijn.

Forza! wil dat de Noord/Zuidlijn doorgetrokken wordt naar Hoofddorp maar is niet van mening dat de gemeente dit moet bekostigen of dat hiervoor belastingen moeten worden verhoogd. Forza! is van mening dat deze uitbreiding primair uit het budget van de Vervoersregio Amsterdam moet komen.

Verder ziet Forza! graag dat er in Badhoevedorp, Zwanenburg en Rijsenhout er een betere openbaar vervoersaanbod komt. Bij toekomstige concessies voor het openbaar vervoer moet er een rol zijn weggelegd voor de gemeenteraad. In uitzonderlijke gevallen/knelpunten mag gemeente meebetalen.

De fiets

De fiets is het meest duurzame vervoermiddel. Door het voeren van goed fietsbeleid wordt de fiets en daarmee duurzame mobiliteit bevorderd. Forza! pleit voor een goed en gedegen fietsbeleid waarmee de bereikbaarheid van alle plaatsen in onze gemeente op een veilige en snelle manier gewaarborgd wordt. Goed fietsbeleid hoeft niet ten koste te gaan van andere vormen van vervoer maar is wat Forza! betreft een aanvulling. Forza! zou graag zien dat bij onderhoud van fietspaden waar nodig klinkers en tegels vervangen worden door asfalt en dat indien mogelijk fietspaden verbreed worden om ook de snelle elektrische fietsen (pedelecs) op een veilige manier de ruimte te geven.

Parkeren bij stations

Om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren zal het parkeren bij stations de eerste 24 uur gratis moeten blijven. Wel vind Forza! dat de gemeente het parkeren bij stations moet reguleren om te voorkomen dat vakantiegangers die via Schiphol vliegen de plekken gebruiken om gratis te parkeren gedurende hun vakantie.

Bushaltes

Forza! vindt dat binnen een straal van 250 meter van een verzorgingstehuis of een seniorenflat een bushalte moet zijn. Voor deze doelgroep moet de drempel laag zijn om met het openbaar vervoer te reizen.