Jeugd en onderwijs

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Om alle kinderen goede ontwikkelingskansen te kunnen blijven bieden zal er nog meer in onderwijs moeten worden geïnvesteerd. Alleen op die manier kan Haarlemmermeer ook in de toekomst sociaal en economisch op peil blijven en zelfs verbeteren. In het onderwijs staat de keuzevrijheid van kinderen/jongeren en hun ouders voorop. Forza! vindt onderwijs van hoge kwaliteit in elke levensfase onmisbaar.

Forza! wil dat er geen enkel leerplichtig kind thuis zit. Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Bovendien wil Forza! dat de middelbare scholen evenredig verdeeld worden in Haarlemmermeer, zodat Noord, Zuid en Midden Haarlemmermeer bediend kunnen worden van middelbaar onderwijs. Dat zou betekenen dat er in Badhoevedorp weer een middelbare school komt en dat bij voorkeur in combinatie met internationaal voorgezet onderwijs.

Forza! zou ook graag een hogeschool zien in Haarlemmermeer en wil daar een actieve lobby voor opstarten. Forza! is van mening dat passend onderwijs een mooi initiatief is dat echter slecht georganiseerd is waardoor het niet heeft kunnen slagen. In andere landen is ook passend onderwijs, echter zijn daar alle “bijzondere” hulpbehoevenden in een aparte klas binnen een school. Wij pleiten voor klassen van maximaal 24 kinderen in regulier onderwijs (geen aantallen meer van 30+) en in het speciaal onderwijs maximaal 12 kinderen in een klas. Bovendien pleit Forza! voor de inzet van voldoende onderwijsondersteuners.

Elke nieuwe Nederlander binnen onze gemeente heeft Nederlandse les nodig zodat al onze nieuwe Nederlanders Nederlands kunnen spreken. Wij willen deze inzet graag faciliteren. Zonder diploma wat ons betreft geen uitkering.

Krimp

De komende jaren zal er meer krimp van schoolgaande kinderen in Haarlemmermeer ontstaan. Deze krimp moet goed worden opgevangen terwijl tegelijkertijd zo veel mogelijk de scholen in de kernen behouden moeten blijven.

Daarom moet de gemeente samen met de onderwijsinstellingen en andere belanghebbenden een langetermijnvisie ontwikkelen waarbij meer samenwerking tussen de scholen onderling en multifunctioneel gebruik van de schoolgebouwen een onderdeel is.

Van brede school naar integrale kindcentra

Forza! is een voorstander van integrale kindcentra. In deze centra komen naast scholen en andere voorzieningen, zoals de kinderopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang,  ook sport en cultuur bij elkaar. Het is daarnaast voor het primaire onderwijs van belang dat voorschoolse voorzieningen worden versterkt en goed aansluiten op de basisschool.

Verbreding onderwijsaanbod

Om de uitstroom van jongeren in het onderwijs tegen te gaan en jonge talenten naar Haarlemmermeer te halen wil Forza! een verbreding van het onderwijsaanbod. Niet alleen (private) HBO-opleidingen of een faculteit van een universiteit, maar ook speciaal onderwijs of scholen met een bijzonder karakter (Daltonschool).

EHBO- en verkeersles

Forza! wil dat leerlingen van de lagere school weer verkeersles krijgen en dat EHBO-lessen een onderdeel zijn van het integrale onderwijsaanbod in groep acht. Dit verhoogt de veiligheid van de kinderen en hun directe omgeving. Ze leren hoe ze in noodsituaties anderen kunnen helpen. 

Schooluitval

Om schooluitval te voorkomen moet een duidelijk beleid gevoerd worden op spijbelen en ongeoorloofd verzuim. Nauwere samenwerking tussen ouders, school, de leerplichtambtenaar, de Raad voor de Kinderbescherming en eventueel schoolmaatschappelijk werk is daarbij van groot belang. Een lik-op-stukbeleid is daarbij onmisbaar. Scholen hebben een meldplicht om elk                schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar te melden. Echter angst voor een slechte naam of concurrentieoverwegingen weerhoudt sommige scholen er van om dit te doen. Crimineel gedrag van jongeren begint echter vaak met spijbelen. Scholen moeten hun verzuimadministratie op orde hebben en de gemeente handhaaft streng door het opleggen van boetes en een verplichte schoolgang aan spijbelaars.

Vakmanschap is meesterschap

Er is steeds meer behoefte aan jong vakmanschap. Forza! wil de oude vakscholen (de oude ambachtsschool), waarin praktijk voorop staat, terug. Jongeren volgen daar leer-werktrajecten en vakmensen krijgen de kans en de mogelijkheid in deeltijd voor de klas te staan om kennis en ervaring te delen. Leraren die zelf ‘in het vak zitten’, zijn bevlogen en stimuleren jongeren tot vakmanschap. De vakschool begeleidt en investeert op deze manier in het ondernemerschap van scholieren. Stimuleren van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is hiervoor van belang. Forza! staat ervoor dat naast theorielessen ook praktijkonderwijs wordt gegeven op scholen in nauwe betrokkenheid met bedrijven.

Kwaliteit van onderwijs

De kwaliteit van het onderwijs wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van de leerkrachten. Goede leerkrachten leggen duidelijk uit, creëren een goede sfeer, geven het goede voorbeeld en betrekken leerlingen actief bij het onderwijs. Forza! wil dat de gemeente bij scholen aandringt op het blijven investeren in leraren en docenten door middel van bijscholing, intervisie en coaching. Voldoende aandacht voor leerlingen is ook kwaliteit. Forza! is dus voorstander van kleinere klassen.

Meer mannen voor de klas.

Forza! wil dat er in het basisonderwijs meer mannen voor de klas staan. Slechts 1 op de 10 leerkrachten in het basisonderwijs is man. Forza! vindt dat een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in het onderwijs positieve effecten zal hebben op de ontwikkeling en schoolcarrière van jongens (en meisjes) en dat dit leidt tot meer belangstelling voor technische en exacte vakken. In het bedrijfsleven is tenslotte grote behoefte aan mensen met een technische opleiding. De gemeente moet samenwerken met scholen en lerarenopleidingen om hoogopgeleide werkloze mannen te benaderen, om te scholen en te laten instromen als leerkracht in het basisonderwijs. Mannelijke leerkrachten die op een van onze scholen les willen geven en zich in onze gemeente willen vestigen zouden met voorrang aan een huis moeten kunnen worden geholpen.

 

Zwemmen

Forza! vindt het belangrijk dat alle kinderen in onze waterrijke omgeving  al op jonge leeftijd leren zwemmen. Forza! vindt het primair de verantwoordelijkheid van ouders om hun kinderen te leren zwemmen. Forza! wil het aan de scholen zelf over laten of zij, indien er faciliteiten in de buurt aanwezig zijn, al dan niet het schoolzwemmen willen invoeren.

Extra schoolverlof

Forza! vindt dat kinderen van ondernemers of anderen die vanwege hun werkzaamheden geen of moeilijk vakantie kunnen nemen in de grote schoolvakantie, maximaal 10 schooldagen extra vakantie mogen opnemen buiten de schoolvakanties. Voor ondernemers is het soms namelijk erg moeilijk om in de schoolvakanties op vakantie te kunnen. Voorwaarde daarbij is dat dit niet aan het begin van een schooljaar plaatsvindt.

Pesten

Een op de acht kinderen wordt gepest. Kinderen die gepest worden, komen op de korte of de lange termijn zowel emotioneel als sociaal vaak in de problemen. Het schaadt het zelfbeeld en zelfvertrouwen van een kind en het vertrouwen in anderen. Daarnaast kan het leiden tot slechte leerprestaties en depressieve gevoelens en kan een kind zelf ook weer andere kinderen gaan pesten. Pesterijen op school zijn voor kinderen niet alleen afschuwelijk, maar ook in strijd met het Kinderrechtenverdrag. Kortom redenen genoeg om fors in te zetten om ‘pesten’ in de kiem te smoren. Forza! wil dat alle scholen actief beleid voeren om het pesten tegen te gaan en niet alleen een anti-pestprotocol hebben. Scholen moeten anti-pestprogramma’s daadwerkelijk uitvoeren. Ook moet er een anti-pesttelefoon als onderdeel van Jeugdhulp worden opgericht. Notoire plaaggeesten moeten uit de klas kunnen worden gezet om andere kinderen te beschermen. Voor de het gepeste kind moet hulpverlening kunnen worden ingeschakeld. Alleen zo kan iedereen opgroeien om te zijn wie hij is.

Passend onderwijs

Forza! staat achter de principes van passend onderwijs. Ieder kind heeft recht op onderwijs dat bij hem of haar past en elk kind heeft recht op dezelfde ontwikkelingskansen. Forza! vindt wel dat de aanwezigheid van een kind met een beperking of gedragsproblemen niet moet leiden tot negatieve effecten voor de ontwikkeling van andere kinderen in een klas. Passend onderwijs schiet dan zijn doel voorbij.