Integratie en minderhedenbeleid

Forza! wil dat iedereen meedoet in Haarlemmermeer. Iedere nieuwkomer die zijn handen uit de mouwen wil steken en een bijdrage wil leveren aan de samenleving, is meer dan welkom. Voor Forza! betekent geïntegreerd zijn dat je zelfredzaam bent, meedraait in de samenleving en de Nederlandse wetten, normen en waarden respecteert. Integratie is volgens Forza! bij uitstek een verantwoordelijkheid van de nieuwkomer zelf. Hij moet zelf (en vooral  op eigen kosten) de taal leren, zelf een baan zoeken en zelf een plekje zien te krijgen in de samenleving. Dat is niet altijd makkelijk, maar dit is de enige weg naar volwaardig burgerschap.  Forza! vindt de vrijheid van godsdienst een groot goed en stelt deze dan ook nimmer ter discussie. Iedereen mag belijden wat hij wil zolang zijn of haar godsdienst de vrijheid van een ander om zijn leven te leven niet beperkt of belemmert.

In een moderne en democratische samenleving moet kritiek op godsdiensten geleverd kunnen worden. Forza! heeft een kritische houding ten opzichte van de uitwassen van de Islam. De uitwassen van de Islam druisen volgens Forza! in tegen de kernwaarden van onze samenleving, zoals bijvoorbeeld de gelijkheid van man en vrouw, acceptatie van homoseksualiteit en vrijheid van meningsuiting.

De kernwaarden

Forza! vindt dat de gemeente in haar beleid de kernwaarden van onze samenleving, zoals vrijheid van meningsuiting, gelijkheid van man en vrouw, emancipatie en acceptatie van homoseksualiteit, dient uit te dragen. Bij de inburgeringscursus moet hiervoor ook veel aandacht zijn. Activiteiten die dit tegen gaan, zoals gescheiden zwemmen van mannen en vrouwen, worden niet gefaciliteerd in door de gemeente beheerde of gesubsidieerde instellingen.

Forza! is tegen de komst van scholen, verenigingen, kerken of andere instituten die zich afzetten tegen de westerse samenleving en haar kernwaarden. Radicalisering, in welke vorm dan ook, moet in een vroeg stadium worden opgespoord en worden bestreden.

Taal

Om de integratie op het gebied van taal te bevorderen moet informatie van de gemeente alleen nog maar in het Nederlands (en Engels voor expats) verstrekt worden. Forza! vindt dat alle ouders van schoolgaande kinderen, mits daar verstandelijk toe in staat, binnen twee jaar Nederlands moeten spreken. Niet de Nederlandse taal beheersen betekent dus niet ingeburgerd en daardoor niet in aanmerking komend voor gemeentelijke voorzieningen als een uitkering, subsidie of gesubsidieerde huurwoning. Forza! wil bevorderen dat ouders met hun kinderen Nederlands praten.

Taalachterstand vroeg aanpakken

Forza! wil voorkomen dat kinderen al vroeg op achterstand komen doordat zij thuis niet goed Nederlands leren. De gemeente moet daarom in de Centra voor Jeugd en Gezin jonge kinderen met een risicoprofiel testen op taalachterstand. Bij vaststelling van een taalachterstand moeten kinderen verplicht naar de voorschool of krijgen zij extra taalles op de basisschool. Kosten hiervoor zijn voor de ouders. Ouders met een uitkering die hier niet aan meewerken, worden op hun uitkering gekort.

Eerwraak, gedwongen huwelijken en schijnhuwelijken

Forza! wil eerwraak tegengaan door het belang van slachtoffers voorop te stellen en de dader(s) zoveel mogelijk buitenspel te zetten. Bij de inburgeringscursus moet veel aandacht komen voor de positie van de vrouw in Nederland, de Nederlandse waarden en de gelijkheid van man en vrouw. Er is een duidelijk verband tussen gebrekkige integratie, gedwongen huwelijken en eerwraak. Bij vermoedens van een gedwongen huwelijk of een schijnhuwelijk zal de gemeente krachtig moeten optreden. In bijzondere situaties moet een ambtenaar hierover persoonlijk een gesprek kunnen voeren met de vrouw (of man).  

Subsidies

Forza! wil om de integratie te bevorderen dat de gemeente geen subsidies meer verstrekt aan organisaties die zich langs etnische of religieuze lijn hebben georganiseerd. Dit geldt in principe ook voor subsidies die alleen voor vrouwen zijn bestemd en mannen uitsluiten of omgekeerd.

Opvang asielzoekers

Forza! vindt dat de gemeente geen taak heeft bij de huisvesting van asielzoekers in een AZC of een tijdelijke nood- of spoedopvang. Als de gemeente dit toch wil dan zal, middels een referendum, de inwoners om hun mening moet worden gevraagd.

Beleid seksuele diversiteit

In Haarlemmermeer moet iedereen zich veilig kunnen voelen ongeacht seksuele voorkeur of identiteit. Forza! wil dat er, net als in veel andere gemeenten, specifiek gemeentelijk beleid t.a.v. seksuele diversiteit komt. Dit om pesterijen, discriminatie en geweld tegen deze groep mensen tegen te gaan. Voorlichting op scholen en bij inburgeringcursussen vergroot begrip en sociale acceptatie van mensen met een voor sommigen afwijkende seksuele voorkeur. Forza! vindt de vrijheid van seksualiteit een kernwaarde in onze samenleving. Mensen uit culturen waar bijvoorbeeld homoseksualiteit minder geaccepteerd is, moeten hier op z’n minst kennis van nemen en hun gedrag op de hier geldende normen aanpassen.