Economische zaken en lastenverlichting

Forza! houdt van ondernemers. Zij vormen de motor van de economie en de werkgelegenheid in de gemeente. De gemeente Haarlemmermeer staat op de 100e plek van de ranglijst van de meest MKB vriendelijkste gemeenten van Nederland. Dit vinden wij onacceptabel. Forza! vindt dat een nieuw college in gesprek moet gaan met de lokale MKB om de dienstverlening van de gemeente in samenspraak te verbeteren en zou moeten streven naar de 1e plaats.

Meer ruimte voor ondernemers

Kleine en middelgrote bedrijven vormen, naast  Schiphol, de ruggengraat van de Haarlemmermeerse economie. Zij zorgen immers voor banen en een levendige gemeente. Forza! wil zelfstandigen volop de ruimte geven hun bedrijf te laten bloeien.

Lokale aanbestedingen en dienstverlening

Forza! vindt dat de gemeente het lokale bedrijfsleven proactief en in een vroeg stadium moet betrekken bij haar aanbesteding-procedures. Bij gelijkwaardige offertes moet de gemeente kiezen voor een bedrijf uit de eigen gemeente.

Forza! vindt dat ook kleine en middelgrote bedrijven makkelijk toegang tot de gemeentelijke aanbestedingen moeten krijgen. Forza! wil dat aanbestedingsprocedures eenvoudig zijn. De gemeente moet het ondernemers makkelijk maken, hen op de hoogte houden en hen wegwijs maken in de aanbestedingsprocedure. Wellicht zelfs trainingen organiseren voor bedrijven die mee willen dingen naar gemeentelijke opdrachten maar te klein zijn om daar gespecialiseerde medewerkers voor in te huren.

Forza! wil dat de wethouder economie jaarlijks met ondernemersverenigingen bespreekt hoe de dienstverlening en samenwerking verder kan worden verbeterd. Forza! vindt dat gemeente moet stoppen met het stellen van allerlei drempelverhogende voorwaarden bij aanbestedingen. Zoals bijvoorbeeld het stellen van duurzaamheidseisen of eisen op het gebied van ‘social return’.

Starters

Forza! wil dat startende ondernemers alle ruimte, medewerking en begeleiding aangeboden krijgen. Startende ondernemers moeten de eerste twee jaren vrijgesteld worden van lokale lasten en heffingen.

Vrijheid om te ondernemen

Forza! is er niet voor om de gemeenteraad te laten bepalen wie er wel en wie er niet mogen ondernemen in onze gemeente. De consument staat centraal. Het is aan ondernemers om ervoor te zorgen dat zij de klant aan zich binden. Het is niet de taak van de gemeente om ondernemers van klanten te voorzien, of om de markt van ondernemers te beschermen tegen nieuwe toetreders. Forza! is er voor alle ondernemers. Alleen als een onderneming grote hinder veroorzaakt in de omgeving of de komst voor onoplosbare infrastructurele problemen zorgt mag de gemeente ingrijpen. Het is aan de gemeente om eventuele hinder op voorhand te inventariseren en uit te sluiten voor er een vergunning wordt verleend.

Bureaucratie en regeldruk

Forza! wil dat vergunningen zoveel mogelijk, afgeschaft, samengevoegd of vervangen worden door een meldingsplicht of algemene regels. Forza! wil dat de geldigheidsduur van vergunningen waar mogelijk wordt verlengd. Forza! wil dat elke vier jaar de gemeentelijke regels geschoond worden door overbodige, tegenstrijdige, niet handhaafbare en onnodige regels te schrappen.

Forza! vindt dat overbodige bureaucratie, zoals te gedetailleerde regels, overbodige vergunningen, papierwerk en trage en niet op elkaar afgestemde procedures, ondernemers belemmert in hun ondernemen.

Alles wat de gemeente zelf in huis heeft aan informatie of zelf eenvoudig kan opvragen (zoals een uittreksel Kamer van Koophandel) hoeft, bij wijze van serviceverlening, niet meer ingeleverd te worden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Forza! stimuleert het maatschappelijk verantwoord ondernemen door ondernemers die bij hun omgeving betrokken zijn. Denk hierbij aan het sponsoren van evenementen, aanbieden van stageplekken en het belangeloos beschikbaar stellen van mensen of goederen voor goede doelen. Bij lokale aanbestedingen kan het feit dat een bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt een voordeel zijn.

Wijken en kernen

Forza! is voorstander van een mix van wonen en detailhandel in de wijken. Dit maakt wijken levendiger en houdt het voorzieningenniveau op peil. De gemeente kan door een goed bestemmings- en vestigingsbeleid ondernemers stimuleren zich te vestigen in de wijken en kernen.

Agrarische sector

Van oudsher maakt de agrarische sector deel uit van onze gemeente. De agrarische sector zou, zolang het economisch rendabel is, behouden moeten blijven voor onze gemeente. Deze sector houdt de balans tussen verstedelijking en groen in evenwicht.

Schiphol

Schiphol is van vitaal economisch belang voor Haarlemmermeer. De aanwezigheid van Schiphol genereert veel banen voor onze inwoners en zorgt ervoor dat wij als enige gemeente in Nederland meer banen dan inwoners hebben.

Schiphol kan, wat Forza! betreft, nog enigszins groeien met het aantal vliegbewegingen, mits is voldaan aan de adviezen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid om Schiphol veiliger te maken. Daarnaast moeten de belangen van de omwonenden voldoende worden meegewogen.

Forza! realiseert zich dat de aanwezigheid van Schiphol in onze gemeente niet door alle inwoners in dezelfde mate wordt geapprecieerd en dat de prijs voor de welvaart die de luchthaven ons brengt de offers zijn die wij brengen, zoals moeten leven met geluidsoverlast. Forza! vindt dan ook dat de gemeente altijd met het rijk en de luchthaven in gesprek moet blijven om een gezonde balans tussen de vaak tegenstrijdige belangen te bewaken.

In de toekomst zal uitbreiding van Schiphol gezocht moeten worden in bijvoorbeeld de Noordzee. Forza! vindt dat Haarlemmermeer naast de lasten ook meer moet kunnen profiteren van de lusten van Schiphol. De bijdrage van Schiphol aan het Schipholfonds zien wij graag verhoogd worden of anders kan Schiphol bijdragen aan projecten die de leefbaarheid in de gemeente zullen vergroten.

De problematiek rond de taxironselaars vraagt directe handhaving en structureel overleg met het Rijk om samen hier een eind aan te maken.

 Lastenverlichting

Forza! vindt dat de gemeente een sober en gedegen financieel beleid moet voeren. Om de economische groei van onze bedrijven en de besteedbare financiële ruimte van onze inwoners te vergroten is het van groot belang onze inwoners en onze ondernemers maximale financiële ruimte en armslag te geven door gemeentelijke belastingen te verlagen of af te schaffen. De uitgaven van de gemeente moeten omlaag en bezuinigingen mogen niet op de inwoners worden afgewenteld. De gemeente moet eerst en vooral zelf de broekriem aanhalen.

Financiële transparantie

Voor inwoners moet duidelijk zichtbaar zijn waaraan de gemeente haar geld uitgeeft (bijvoorbeeld via de gemeentelijke website of begrotingsapp).

OZB

De onroerendezaakbelasting (OZB) moet de komende jaren worden bevroren met name voor niet-woningen, zoals winkels, kantoren en bedrijfsgebouwen, die relatief zwaar aangeslagen worden voor de OZB.

Hondenbelasting

Forza! heeft zich altijd verzet tegen de hondenbelasting. Met deze belasting worden hondenbezitters gediscrimineerd, want katten-, paarden- of geitenbelasting bestaat niet. De hondenbelasting is geldklopperij, die geen positieve invloed heeft op het gedrag van hondenbezitters. Geen nut en noodzaak en dus afschaffen.

Subsidies

Forza! wil fors snijden in het grote aantal subsidies. Enerzijds haalt de gemeente via belastingen geld weg bij alle inwoners en anderzijds geeft de gemeente dat via subsidies aan een klein deel van de inwoners terug. Velen betalen voor de hobby’s van een enkeling. Door het subsidiebudget sterk terug te brengen kan men de belastingen verlagen en komen tot de noodzakelijke lastenverlichting.

Leges gastouderonderzoeken

Forza! wil het heffen van leges voor gastouderonderzoeken stoppen. De gemeente krijgt geld van het rijk om kinderopvang in de gemeente te organiseren.  Forza! vindt het daarom niet eerlijk dat gastouders moeten betalen voor de verplichte gastouderonderzoeken. Forza! juicht de komst van gastouders, als goedkoop alternatief voor de dure kinderopvang, toe.