Cultuur, sport en recreatie

CULTUUR

De gemeente gaat alleen nog maar cultuur subsidiëren die voortkomt uit de behoefte van de gemiddelde inwoner van Haarlemmermeer. Cultuur waar dus een brede vraag naar is. Te vaak heeft de gemeente activiteiten gesubsidieerd die maar voor een enkeling aantrekkelijk was. Dit soort elitaire hobby’s moeten het zonder subsidie van de gemeente gaan doen. Daarnaast verlangt Forza!  een actief cultureel ondernemerschap van de culturele instellingen in onze gemeente, indien zij in aanmerking willen komen voor subsidie moet er een maatschappelijk nut of effect aan gekoppeld kunnen worden.

In het licht van de individualisering van de maatschappij en de dreigende vervreemding van onze culturele geschiedenis is kunst en cultuur een belangrijk thema voor Forza!. Kennis van kunst en cultuur behoort tot de algemene ontwikkeling van de mens. Smaken verschillen en dat is voor Forza! uitgangspunt voor haar beleid.

Subsidies en cultuur

Het uitgangspunt van Forza! is dat het subsidiëren van professionele cultuur geen kerntaak van de gemeente is. Het aanbod van culturele voorstellingen moet grotendeels gebaseerd zijn op de behoefte van bezoekers van de voorstellingen. De gemeente heeft daarin slechts een beperkte rol. Forza! wil dat het cultuuraanbod meer op de vraag wordt afgestemd, waarbij zoveel mogelijk  wordt uitgegaan van het profijtbeginsel: de gebruiker betaalt. Subsidies zijn geen vanzelfsprekendheid en zullen beperkt worden gegeven. Subsidie voor ons historisch erfgoed zal een constantere factor zijn. De beheerders van ons erfgoed hebben wel de verplichting beter te exploiteren, zodat we ook deze subsidies kunnen verminderen. Forza! is van mening dat kunst en cultuur goed samen gaan met sponsoring vanuit het bedrijfsleven. Forza! is voor het jaarlijks organiseren van een beurs waar bedrijfsleven en kunst- en cultuurorganisaties elkaar ontmoeten en tot samenwerking kunnen komen.

Verscheidenheid en diversiteit cultureel aanbod

Forza! is voor een grotere verscheidenheid en diversiteit aan culturele mogelijkheden en zal, na beoordeling op haalbaarheid, dergelijke initiatieven zo veel mogelijk ondersteunen, zowel op het gebied van theater, film, toneel, dans, muziek, moderne en oude kunsten als historisch besef. Haarlemmermeer heeft op dit gebied nog te weinig allure.

Uitgaan

Uitgaan in Haarlemmermeer moet veel aantrekkelijker worden voor inwoners. Veel inwoners gaan daarvoor naar Amsterdam of Haarlem. Het aanbod in Haarlemmermeer sluit onvoldoende aan bij behoeften van de (jonge)  inwoners. De jeugd heeft bijvoorbeeld behoefte aan zogenaamde harde horeca, zoals clubs en cafés die tot laat open blijven. Ook de sterk groeiende doelgroep 30+ wil uitgaan en daar elkaar ontmoeten. Ook zij moeten hun vertier binnen de gemeente kunnen vinden. Als het aan Forza! ligt mogen ook meer horeca-activiteiten in de dorpen en de wijken plaatsvinden.

Grootschalige Evenementen

Forza! is voor meer evenementen in Haarlemmermeer. De gemeente leent zich bij uitstek voor grote evenementen zoals Mysteryland, MeerJazz en Meerlive. Het houden van grote evenementen is goed voor de lokale economie en de sociale cohesie in onze gemeente. Daarnaast vergroot het de naamsbekendheid van onze gemeente. Meer evenementen hoeft niet te leiden tot meer overlast omdat we als grootste gemeente van Nederland meer dan voldoende ruimte hebben om ‘overlast’ te spreiden. Tegelijkertijd wil Forza! dat het gesprek met de gemeente Amsterdam wordt aangegaan die met hun N1 terrein voor onacceptabele overlast gaan zorgen in het noorden van onze gemeente. Forza! wil dat de gemeente Amsterdam afziet van deze locatie.

Lokale omroep

Forza! is een voorstander van een lokale omroep die naast de verplichte subsidie van de gemeente zoveel mogelijk financieel onafhankelijk opereert. De lokale omroep moet commercieel denken en verbinding zoeken met het bedrijfsleven. Onze gemeente verdient een lokale omroep die grote groepen inwoners weet te bereiken met een goede mix van amusement, informatie en uiteraard lokale politiek.

 

SPORT EN RECREATIE

Sport en recreatie vormen de basis van een evenwichtige maatschappij. Sporten is voor iedereen, jong en oud, gezond en sport verbroedert mensen. Rangen en standen vervallen. Iedereen in Haarlemmermeer moet kunnen sporten. De gemeente levert een bijdrage aan een vitale samenleving door optimale sportfaciliteiten en ondersteuning aan te bieden. Sport maakt mensen gezonder, actiever en meer betrokken. Forza! vindt ook dat via school genoeg aan sport gedaan moet worden door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig bewegingsonderwijs. Sport en onderwijs gaan hand in hand. Alle scholen zouden vakdocenten moeten hebben. De gemeente heeft altijd hoge ambities op het gebied van sport en dat moet ook blijven. Forza! wil daarnaast dat de gemeente zich meer gaat inzetten om ouderen en mensen met een beperking aan het sporten te krijgen.   

Topsport

Topsport binnen onze gemeentegrenzen is uitstekend, geweldig zelfs, maar dan middels sponsoring vanuit het bedrijfsleven. De gemeente beperkt zich tot de breedte- en amateursport. Forza! is  geen voorstander van subsidiering van topsport door de gemeente.

In de wijken

Sportfaciliteiten ziet Forza! bij voorkeur zoveel mogelijk in de wijken blijven. In de wijken moeten zelfs meer sport- en trapveldjes komen.

Sportaccommodaties

Forza! wil graag dat sportaccommodaties voorzien in de wensen en behoeften van het groeiend aantal inwoners. De binnen- en buitenaccommodaties zouden zoveel mogelijk multifunctioneel gebruikt moeten kunnen worden. Gymzalen zullen zoveel mogelijk omgebouwd worden tot sportzalen.

Sterke sportgemeente

Forza! wil, om van Haarlemmermeer een sterke sportgemeente te maken, dat er goed tussen de gemeente en sportverenigingen samen gewerkt wordt. We willen ons inzetten om vitale sportverenigingen de ruimte en mogelijkheden te bieden om hun activiteiten verder te ontplooien. We willen stimuleren dat het aandeel sporters in onze gemeente nog meer omhoog gaat. De gemiddelde sportfrequentie onder vrouwen/meisjes en laag opgeleiden krijgt van ons specifieke aandacht.

Sport voor iedereen

Forza! wil dat zoveel mogelijk kinderen uit gezinnen met weinig financiële draagkracht de kans krijgen om te sporten. De gemeente moet daarom aangesloten blijven bij het Jeugdsportfonds, dat voor deze doelgroep de contributie en benodigde sportattributen betaalt. Ook moeten gezinnen vanuit de bijzondere bijstand ondersteund blijven met een bijdrage voor sportkleding en schoolzwemmen.

Recreatiegebieden

Forza! is van mening dat er meer geïnvesteerd moet worden in de bestaande recreatiegebieden. De kwaliteitsbeleving van de recreatiegebieden moet leidend zijn en niet het aantal m² recreatiegroen per inwoner. Forza! mist de “funfactor” in deze gebieden.

De gemeente moet ondernemers stimuleren activiteiten te starten in onze recreatiegebieden. Met name de Groene Weelde of Park Zwanenburg kunnen wel een kwaliteitsimpuls gebruiken.