Bestuur, samenleving en publiekscontact

De gemeente Haarlemmermeer is uiterst dynamisch.  De economie en technologie ontwikkelen zich razendsnel. De bevolkingssamenstelling verandert en natuur en milieu vragen extra zorg. Zo hebben we te maken met de ontwikkeling van Schiphol, de komst van datacenters en de energietransitie. Maar ook hebben we te maken met nieuwe generaties die op zoek zijn naar een eigen plek in onze gemeente. Binnen dit krachtenveld hebben we een enorme bouwopgave. Een zodanig complexe samenleving goed besturen stelt nogal wat eisen aan een gemeentebestuur en aan haar ambtenaren. Zij moeten zich mee-ontwikkelen met de samenleving, en de wensen van onze nieuwe en toekomstige inwoners vertalen naar goed beleid. Daarnaast is het uitgangspunt van Forza!: wat de inwoners van Haarlemmermeer zelf kunnen, moeten ze ook zoveel mogelijk zelf kunnen en mogen doen.

Kerntaken

Forza! wil een herbezinning op de rol van de gemeentelijke overheid en een herverdeling van taken en verantwoordelijkheden als ook de samenwerking met verbonden partijen.

Forza! wil dat de nieuwe gemeente zich richt op haar ‘kerntaken’. Volgens Forza! is dat het faciliteren van haar inwoners en bedrijven met effectieve en doelmatige dienstverlening.

Servicebereidheid

De  gemeente is in de filosofie van Forza! een dienstverlenings-organisatie voor haar inwoners en bedrijven.

De openingstijden van het raadhuis dienen daarom optimaal aan te sluiten op het leefritme van onze inwoners en daarnaast moet het voor inwoners van de dorpskernen mogelijk zijn om de meest voorkomende zaken in eigen dorp te kunnen regelen. Forza! denkt hierbij aan loketten in dorpshuizen of buurtcentra die enkele dagdelen per week open zijn.

Aanvragen en verzoeken

Forza! vindt dat het eenvoudiger moet zijn om een vergunning aan te vragen. Voor sommige vergunningen zou een melding kunnen volstaan terwijl op een aanvraag voor een vergunning of een verzoek sneller een besluit zou moeten komen. Forza! zou graag zien dat er bij eenvoudige en veel voorkomende aanvragen binnen 24 uur een vergunningenbesluit wordt genomen. Bij omvangrijke zou een aanvrager binnen twee tot maximaal vier weken moeten weten waar hij aan toe is.

Gemeentelijke ombudsman

Om klachten van inwoners over de gemeente beter te kunnen beoordelen, pleit Forza! voor een lokale ombudsman, die net als de landelijke ombudsman, onafhankelijk onderzoek doet naar een klacht van een inwoner en die ook ongevraagd onderzoek kan instellen en advies kan geven aan het college.

‘The right to challenge’

Forza! wil dat iedereen kan concurreren met de gemeente. Dus ook u. Waar u van mening bent dat u de taken van de gemeente beter kunt uitvoeren dan is Forza! ervoor om dat te faciliteren met budgetten en middelen. Denk hierbij aan inrichting en onderhoud van uw eigen straat. Geef de gemeente terug aan haar inwoners.

Participatie

Forza! staat voor een maatschappij die veel meer vanuit de samenleving zelf wordt georganiseerd. Het zogenaamde bottom up model. Forza! is daarom voor meer betrokkenheid van u, de inwoner, bij het de lokale politiek en besluitvorming over uw eigen directe leefomgeving. Dit zou bereikt kunnen worden door een grotere rol van dorps- en wijkraden maar zou ook bereikt kunnen worden door u digitaal te betrekken bij het bestuur. De visie van Forza! is dat elk dorp of kern, maar ook iedere wijk in onze gemeente zoveel mogelijk haar eigen identiteit moet kunnen hebben en behouden.

Raadssessies op locatie

Forza! is een groot voorstander van het houden van raadssessies op locatie in de grotere woonkernen waar het belangrijke zaken betreffen die alleen op lokaal niveau spelen. De inwoners worden zo meer bij de politiek betrokken en het past binnen de visie van Forza! om als openbaar bestuur meer zichtbaar te zijn en zoveel mogelijk aan de wensen van de bewoners tegemoet te komen.

Meer geld naar de kleine kernen

Forza! vindt dat de investeringen van de gemeente gelijk over alle kernen in de gemeente moeten worden verdeeld. Het mag niet uitmaken of je in Halfweg, Abbenes of Hoofddorp woont. Straten horen bijvoorbeeld overal net zo goed onderhouden te worden en niet alle voorzieningen hoeven automatisch in Hoofddorp gerealiseerd te worden.

Burgerinitiatieven, referenda en volksraadplegingen

Om u meer bij de politiek te betrekken en u een stem te geven bij belangrijke projecten of onderwerpen is Forza! voorstander van burgerinitiatieven, correctieve referenda en volksraadplegingen als vast onderdeel van het politieke besluitvormingsproces. U moet het recht en de mogelijkheden hebben om zelf voor u belangrijke punten op de politieke agenda van de gemeenteraad te zetten en door het gemeentebestuur genomen besluiten terug te kunnen draaien. Eens in de vier jaar je stem uitbrengen is wat ons betreft een te magere uitvoering van democratie.

Gekozen burgemeester

Forza! is voor de gekozen burgemeester.

Beleidsnota’s en regelgeving

Forza! wenst geen dikke beleidsnota’s voordat de raad het op de belangrijkste punten eens is met nieuw beleid. In plaats van een beleidsnota worden eerst op één A4’tje de doelstelling en het kader in helder Nederlands aan de raad voorgelegd, voordat een nota wordt geschreven. Forza! wil daarnaast de lokale regelgeving en regeldruk en lokale lasten tot een minimum beperken. Niet reguleren wat ook prima zonder regulering kan.

Geheime of vertrouwelijke vergaderingen en raadstukken.

Forza! vindt dat het aantal geheime en of vertrouwelijke vergaderingen tot het absolute minimum beperkt moet blijven. Liever zelfs helemaal niet. Openheid en transparantie moeten bij het lokaal bestuur voorop staan.

Bestuurlijke integriteit

Om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan is Forza! van mening dat leden van het gemeentebestuur geen arbeidsrechtelijke banden mogen hebben met organisaties die afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidies. Ook vindt Forza! dat zij geen zitting moeten nemen in het bestuur van subsidieafhankelijke organisaties. Daarnaast is het volgens Forza! ongewenst en ongepast wanneer (kandidaat)raadsleden bij gemeenteraadsverkiezingen deel uitmaken van een stembureau in de eigen gemeente.

Scheiding kerk en staat

Geloof en levensovertuiging behoren tot het privédomein van iedere inwoner en behoren op geen enkele wijze de politieke besluitvorming of het openbaar bestuur te beïnvloeden.

Onafhankelijke, neutrale overheid

De vrijheid van godsdienst is een kernwaarde van onze samenleving waar veel waarde aan gehecht moet worden. Forza! vindt echter dat iedere inwoner het recht heeft om gevrijwaard te blijven van de godsdienstige, culturele of politieke overtuiging van zijn gemeenteambtenaar. Forza! is niet tegen het dragen van religieuze uitingen, maar is wel van mening dat het zichtbaar dragen van religieuze uitingen bij een ambtenaar in functie met een publieke functie, in strijd is met het recht van de inwoner op een onafhankelijke en onbevooroordeelde ambtenaar. Als ambtenaar vertegenwoordig je iedereen en dat zou je moeten uitstralen.

Anoniem solliciteren

Bij de gemeente Haarlemmermeer is iedereen welkom om te komen werken. Afkomst of geaardheid doen er niet toe. Sollicitanten mogen met trots hun naam en afkomst uitdragen en hoeven deze niet te verbergen bij sollicitaties.  Nieuwe collega’s worden aangenomen op basis van wat ze kunnen en niet om wie of wat ze zijn.