Belang van kinderen voorop bij collegebesluiten 

De fractie van Forza! wil dat het belang van kinderen beter wordt gewaarborgd bij besluiten die door het college van burgemeester en wethouders worden genomen. Dit blijkt uit schriftelijke vragen die door de fractie van Forza! zijn gesteld aan het college.

De aanleiding voor deze vragen is een kritisch interview met de kinderombudsvrouw. Zij vindt dat elke gemeente een pedagoog in dienst moet hebben, omdat colleges van gemeenten onvoldoende rekening houden met het belang van kinderen en deze belangen ook dikwijls niet kennen. Volgens de ombudsvrouw hebben gemeenten de kinderrechten, zoals vastgesteld in het VN kinderrechtenverdrag, onvoldoende op het netvlies.

Forza!-raadslid Michel van Dijk: “In het VN-kinderrechtenverdrag staat dat het belang van het kind een primaire overweging moet vormen bij elke beslissing die een kind raakt. Binnen het familie- en strafrecht is dat bijvoorbeeld de gewoonste zaak van de wereld, maar binnen het bestuursrecht zie ik dit veel te weinig terug. Bij de uitvoering van de huidige urgentieregeling, waarbij kinderen met hun ouders van hot naar her worden gestuurd en in structurele onzekerheid verkeren, zien we ook dat er weinig rekening wordt gehouden met het belang van kinderen.”

De fractie van Forza! wil van het college weten hoe zij in de toekomst beter het belang van kinderen gaat dienen bij besluiten die hen aangaan. Ook wil Forza! dat bij besluiten van het college, die direct de belangen van kinderen raken, kenbaar wordt gemaakt op welke wijze het belang van kinderen is gewaarborgd en wat dit belang is geweest?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.