Forza! bezorgd over de privacy van onze inwoners

Forza! Persbureau

Bij de behandeling van de Jaarrekening 2013 heeft Forza! al aandacht geschonken aan en bezorgdheid geuit over de privacybescherming van onze inwoners. Ook de accountant had daar zorgen over. Straks moet het niet zo zijn dat medische dossiers en politiegegevens van  onze inwoners overal rondslingeren of door jan en alleman bekeken kunnen worden.

In de NRC van zaterdag 17 augustus 2014 wordt onder de titel „Wie kunnen straks allemaal je dossier inzien?” verslag gedaan van een onderzoek van die krant naar de stand van zaken van de privacybescherming in een 50-tal gemeentes. Voor een samenvatting: zie de bijlage. Het onderzoek is gericht op de omgang van de onderzochte gemeentes met te verwerken privacy-gevoelige informatie zoals (o.a.) medische dossiers en strafbladen.

Uit het artikel blijkt dat de privacybescherming in een groot aantal gemeentes bepaald niet op orde is. Er zijn 50 gemeentes benaderd. Een vijftal deed niet mee aan het onderzoek. Aan het artikel is een bijlage toegevoegd waarmee de stand van zaken in een aantal gemeentes zichtbaar wordt. Haarlemmermeer komt in die bijlage niet voor. Forza! vraagt zich af of Haarlemmermeer heeft meegewerkt aan dit onderzoek en zo neen: waarom niet?

Verder is Forza!, net als het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag zeer bezorgd over de bescherming van de privacy van onze inwoners wanneer straks, in het kader van de decentralisatie van de zorg, allerlei gegevens kunnen gaan rondslingeren. Daarbij gaat het over vertrouwelijke  medische dossiers, maar ook om de gegevens van de politie.

Forza! heeft geen enkel bezwaar tegen optimale uitwisseling van gegevens, maar dat moet dan wel uitstekend geregeld zijn:  er moeten door het gemeentebestuur goede regels gemaakt worden. Maar ook de controle op gegevensuitwisseling moet goed geregeld zijn en daadwerkelijk plaats vinden. Forza! houdt wat dit alles betreft haar hart vast voor de situatie in Haarlemmermeer.

Hoofddorp, 24 augustus 2014
Paul Meijer
Fractievoorzitter
SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Hoofddorp, 18 augustus 2014

Geacht College,

Bij de behandeling van de Jaarrekening 2013 heeft Forza! aandacht geschonken aan en bezorgdheid geuit over de privacybescherming van onze inwoners. Ook de accountant had daar zorgen over. In de NRC van zaterdag 17 augustus 2014 wordt onder de titel „Wie kunnen straks allemaal je dossier inzien?” verslag gedaan van een onderzoek van die krant naar de stand van zaken van de privacybescherming in een 50-tal gemeentes. Voor een samenvatting: zie de bijlage. Het onderzoek is gericht op de omgang van de onderzochte gemeentes met te verwerken privacy-gevoelige informatie zoals (o.a.) medische dossiers en strafbladen.

Uit het artikel blijkt dat de privacybescherming in een groot aantal gemeentes bepaald niet op orde is. Er zijn 50 gemeentes benaderd. Een vijftal deed niet mee aan het onderzoek. Aan het artikel is een bijlage toegevoegd waarmee de stand van zaken in een aantal gemeentes zichtbaar wordt. Haarlemmermeer komt in die bijlage niet voor.

Forza! heeft een aantal vragen:
Is Haarlemmermeer in het kader van bovenvermeld onderzoek benaderd en verzocht om medewerking?
Zo ja: heeft de gemeente aan het onderzoek meegewerkt?
Indien de gemeente niet aan het onderzoek meegewerkt heeft: wat is de reden daarvan?
Hoe heeft Haarlemmermeer de omgang met privacy-gevoelige informatie, ofwel de privacybescherming in het kader van de zorgdecentralisaties  geregeld?
Is er in het kader van de zorgdecentralisaties een privacyconvenenant opgesteld Zo ja: dan ontvangen wij daar gaarne een kopie van. Zo neen: waarom is dit (nog) niet opgesteld?
Is geregeld welke medewerkers inzage krijgen in (medische en strafrechtelijke) persoonsgegevens en weten zij hoe er mee om te gaan?
Hoe is het toezicht van de zogenaamde verantwoordelijke daarop (vraag 6) en in het algemeen met betrekking tot de privacybescherming in het kader van de zorgdecentralisaties geregeld?
Is de privacyfunctionaris van de gemeente, ofwel de functionaris bescherming persoonsgegevens, bij het gehele traject van de gegevensverwerking in het kader van de zorgdecentralisaties betrokken?
Gaarne kregen wij een kopie van de (verplichte) jaarrapportage 2013 van deze functionaris. (Voor de goede orde: deze rapportage zijn openbaar.)
In het onderzoek van de NRC wordt gesproken over regels voor de wijkteams in het kader van de zorgdecentralisaties. Is er in Haarlemmermeer ook sprake van een soortgelijke aanpak en welke regels zijn er opgesteld? Hoe is het toezicht van de verantwoordelijke geregeld? (deze vraag voor zover de vragen 5, 6 en 7 daar al geen antwoord op geeft).Namens de fractie van Forza!

Paul Meijer
Fractievoorzitter

Bijlage:

Samenvatting artikel NRC d.d. 17 augustus 2014

Zie ook: http://www.nrc.nl/nieuws/2014/08/16/gemeenten-niet-goed-voorbereid-op-privacybescherming/