Forza!’s bijdrage Begrotingsraad


Forza! tegen de belastingvoorstellen van dit College

Begrotingsraad 2013

Voorzitter, college, collega’s van de raad en toehoorders. We bespreken vanavond voor de laatste keer in deze samenstelling, de programmabegroting 2014-2017. Van ons, de raad, wordt verwacht dat we gaan zeggen wat we hiervan vinden. Dat heeft onze fractie ook altijd met verve gedaan. Ook hebben wij altijd aangegeven wat anders kan en wat anders zou moeten en hebben wij rond de begrotingsraad altijd veel moties ingediend. Echter zelden tot nooit met enig succes. Dit is de reden waarom wij vanavond dan ook geen enkele motie zullen indienen. U kunt lekker vroeg naar huis, maar wij vinden dat wel jammer, omdat dit het democratische gehalte van deze raad niet ten goede komt. Bij sommige partijen is niet de inhoud en het belang van de inwoners leidend bij hun besluit om een motie van ons te steunen maar of de steun voor de motie ons wordt ‘gegund’. Onze fractie kan maar moeilijk wennen aan deze cultuur.

Voorzitter. We gaan het hebben over 2014 en verder. In 2014 komen er verkiezingen en daar ziet de fractie van Forza! natuurlijk enorm naar uit. Eigenlijk kunnen we niet wachten. We hebben uitstekende kandidaten en een prachtig verkiezingsprogramma waar we trots op zijn. We hebben er zin an!

Enige tijd geleden hebben wij onze Deltaplan Economie voor het bestrijden van de gevolgen van de crisis aan het college aangeboden. Dit plan bevat allemaal goede ideeën om mensen aan het werk te houden, de lasten voor onze ondernemers te verlagen en ook om de koopkracht van onze inwoners enigszins te verhogen. U heeft daar allemaal een exemplaar van mogen ontvangen.  Onze fractie is in dat licht dan ook zeer verheugd dat het college dezelfde voornemens heeft als de uitgangspunten van ons Deltaplan. Het college geeft aan de gevolgen van de crisis voor de burgers en ondernemers te zien en de gemeente zal waar mogelijk de burgers en ondernemingen steunen. Dat is een goed begin. Echt concreet is dit nog niet, maar we hopen dat wethouder Elzakalai zich verder zal laten inspireren door ons  Deltaplan. De gemeente kan de gevolgen van de crisis niet tenietdoen, maar kan wel burgers en ondernemers waar mogelijk helpen.

Voorzitter, in de programmabegroting lezen we dat het college nog steeds het plaatsen van 12 tot 17 mega windturbines, die elk groter zijn dan de Dom in Utrecht, wil facilitairen en juridisch planologisch mogelijk wil maken. De provincie verbiedt het onze gemeente, omliggende gemeentes hebben ernstig bezwaar gemaakt en heel veel inwoners zijn gewoon tegen de komst van deze reuzenmolens. Alleen al gezien deze serieuze bezwaren en de bezwaren en kosten die kleven aan windenergie zelf is de keuze van  het college van B&W onbegrijpelijk, onverstandig en getuigt van wanbestuur. Dat is te meer het geval nu vaststaat dat zonne-energie de toekomst is. Zonne-energie kent minder bezwaren, vraagt minder overheidssubsidies en levert voor onze gemeente meer werkgelegenheid op. Het kan dus leiden tot een nieuwe innovatieve bedrijfssector. Onze belangrijkste bezwaren tegen windenergie zijn de afhankelijkheid van de grilligheid van de wind, de relatief hoge onderhoudskosten van de molens, de hoorbare en zogenoemde infrasone geluiden (beneden de gehoorgrens), de horizonvervuiling, de aantasting van de woon- en leefomgeving en de mogelijke waardedaling van woningen bij windturbines op land.  Voorzitter, als grootste bezwaar wordt gezien de miljarden aan overheidssubsidies die met windenergie gemoeid zijn. In de huidige situatie wordt er door de marktsector alleen maar in wind geïnvesteerd als de overheid subsidies op tafel legt. Windenergie is bovendien een ‘oude’ technologie die min of meer is uitontwikkeld. Door technische verbeteringen zal de efficiency van windmolens nog slechts beperkt kunnen toenemen. Een belangrijk bezwaar is ook dat de belangrijkste voordelen die gemoeid zijn met de bouw van windmolenparken (extra werk en winsten) niet in Nederland terecht komen, maar bij de buitenlandse molenbouwers en leveranciers. Wij subsidiëren dus vooral het buitenland. Vandaar onze slogan: windmolens draaien niet op wind, maar op subsidies. Dat subsidiegeld moet worden opgebracht door de burgers door een opslag op de energierekening. Hierdoor daalt de koopkracht daalt nog verder en dat pakt slecht uit voor onze economie en onze inwoners.
Het is waarschijnlijk dat zonnepanelenstroom in Nederland vóór 2020 commercieel opgewekt kan worden zonder overheidssubsidies. In het verkiezingsprogramma van Forza! staat dat er in onze gemeente geen mega windturbine meer in onze gemeente geplaatst zal worden.

Voorzitter, in een antwoord op een technische vraag van de HAP over ouders die met kinderen dakloos dreigen te raken en daarmee op straat terecht komen zegt het college: “Er is geen speciale (urgentie) regeling voor gescheiden ouders met kinderen die dakloos zijn of dreigen te worden”. Dit vinden wij onacceptabel. We hebben wel beleid, in ieder geval afspraken, om asielzoekers onder te brengen, maar gescheiden ouders met jonge kinderen moeten het zelf maar uitzoeken. Forza! wil dat hiervoor beleid komt en dat de wethouder garandeert dat kinderen niet op straat terecht komen of rondzwerven. Onze fractie heeft een motie overwogen, maar u weet als geen ander wat er met onze moties gebeurt. Maar ook dit onderdeel zal uitgebreid terugkomen in onze verkiezingsprogramma.

Voorzitter. Forza! wil in èn na 2014 komen tot lastenverlichting voor de inwoners door vermindering van de gemeentelijke belastingdruk. Daartoe heeft Forza! de belastingvoorstellen bekeken en komt tot de volgende conclusies:

Over de WOZ: Ondanks dat de (WOZ-)waarde van de woningen, bedrijfs- en kantoorpanden ook het afgelopen jaar fors is gedaald, wordt het percentage onroerendzaakbelasting (OZB) toch verhoogd ! Dus ondanks de waardevermindering gaat de belasting niet omlaag, maar blijft op hetzelfde niveau. In feite stijgt daardoor de belastingdruk, omdat de WOZ-waarde als heffingsmaatstaf geldt voor de onroerendzaakbelasting.

Voorzitter, wat  betreft de hondenbelasting. In 2013 heeft de gemeente ondanks vele protesten de hondenbelasting ingevoerd. Hoewel de Hoge Raad in een recent arrest heeft uitgemaakt dat de inkomsten van de hondenbelasting niet alleen hoeven te worden besteed aan de kosten die de gemeente moet maken voor het schoonmaken en schoonhouden van de openbare ruimten, wil Forza! die koppeling in de gemeente Haarlemmermeer behouden.

Hondenbezitters worden anders gediscrimineerd ten opzichte van niet-hondenbezitters. De belasting, die zij moeten betalen, gaan naar gemeentelijke uitgaven die niets met hun hond(en) te maken hebben.  Op vragen van Forza! heeft het college voor 2013 aangegeven dat de invoeringskosten van de hondenbelasting € 71.878 bedroegen. Deze kosten hoeven in ieder geval in 2014 niet meer te worden gemaakt. Ook de inmiddels bekende gele poepbakken hoeven niet weer vervangen te worden. Met andere woorden: de hondenbelasting kan fors omlaag. Forza! pleit voor gehele afschaffing van de oneerlijke en vooral onnodige hondenbelasting. Dit zal een van de kernpunten worden van ons verkiezingsprogramma. We zijn benieuwd of andere partijen zich hierover durven uit te spreken.

Voorzitter, dan de rioolheffing. Het tarief van de rioolheffing zal voor 2014 ongewijzigd blijven. Maar dit is een oneerlijke en ongenuanceerde heffingsvorm.

In de eerste plaats is voor het eigenarendeel de maatstaf van heffing een vast bedrag van € 119,76 per perceel. In de praktijk betekent dit dat de eigenaar van een kleine losstaande garage, zonder waterleiding en afvoer, door het regenwater dat op het dak van de garage valt, evenveel betaalt als de eigenaar van een grote woning.

In de tweede plaats wordt alleen belasting geheven van bebouwde oppervlakken. Als een bedrijf een parkeerplaats aanlegt en daarin voor de afvoer van regenwater keurig een riolering aanlegt naar de naastgelegen sloot moet deze rioolheffing betalen. De naastgelegen boer, waar het regenwater op het land valt en uiteindelijk in dezelfde sloot terechtkomt, hoeft dit niet.

Voorzitter, we hebben ook nog de toeristenbelasting. Het tarief van de toeristenbelasting moet volgens Forza! omlaag. In ieder geval dient de toeristenbelasting te worden verlaagd naar 5% in plaats van de voorgestelde 6%. Omliggende gemeenten, zoals Amsterdam, hanteren ook een lager tarief en het hanteren van een hoger tarief verzwakt de concurrentiepositie van de hotels en andere bedrijven voor het verlenen van onderdak aan personen in onze gemeente. De naam toeristenbelasting is overigens onjuist; de belasting wordt in hoofdzaak geheven van personen, die de gemeente Haarlemmermeer op (zakelijke) doorreis via Schiphol even aandoen, maar geen echte toeristen zijn in de betekenis van voor het plezier hier naar toe reizen om de omgeving of gebouwen in de gemeente Haarlemmermeer te bezichtigen.

Voorzitter, ook de overige gemeentelijke belastingen en de bouwleges dienen volgens Forza! te worden verlaagd. Iedereen moet in deze tijd van economische crisis de broekriem aanhalen. De gemeente dus ook.

Zoals u zult begrijpen zal de fractie van Forza! tegen de belastingvoorstellen van het college stemmen.

Voorzitter, omdat Forza! het niet kan laten zullen wij er vanavond toch een motie in knallen met de mooie naam “Motie Donderslag”. Ik zie al blije gezichten in de zaal. Met deze motie geven wij gehoor aan het verzoek van onder andere veel ouderen, dierenbezitters en ouders met kleine kinderen om de periode dat er op oudejaarsdag vuurwerk afgestoken mag worden enigszins te beperken. Dus pas vanaf 17:00 uur in de middag toestaan om vuurwerk af te steken. Daarnaast wil Forza! dat in de buurt van het ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuizen het überhaupt wordt verboden om vuurwerk af te steken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.