Feitenrelaas VVD wethouder Loggen

Loggen, historisch overzicht.

 

De medewerkers van een voormalige werkgever van de laatst benoemde VVD-wethouder, de heer Loggen, de organisatie Kindzorg/Freekids, hebben via Forza! een brief, gedagtekend 1 oktober, aan de gemeenteraad geschreven. Deze brief bereikte Paul Meijer op dinsdag 8 oktober.

In het briefhoofd staat: “Gemeenteraad haarlemmermeer tav dhr PCM Meyer”. De aanhef van de brief is: “ Geacht College”. De brief eindigt met een specifiek verzoek aan de fractievoorzitter van Forza. De brief is “ondertekend” door “Medewerkers van Kindzorg/Freekids” zonder opgave van verdere namen.

De inhoud van de brief is van dusdanige aard en omvang dat deze uitzonderlijk schadelijk is voor de pasbenoemde VVD-wethouder, de heer C. Loggen. Als de inhoud niet waar was, zou dit in elk geval een ernstige beschadiging vormen van de persoon Loggen. Als de inhoud wel waar zou zijn, betekent dit de facto het einde van zijn wethouderschap in Haarlemmermeer.

De fractievoorzitter van Forza! heeft op dinsdag 8 oktober (20:17u) een mail gezonden aan Kindzorg (info@kindzorg.nl) met het volgende letterlijke verzoek:

 

 

“Geachte heer/mevrouw,

Ik heb van uw organisatie een brief ontvangen over het “functioneren” van uw ex directeur Cees Loggen. Zoals u weet is de heer Loggen geïnstalleerd als wethouder in Haarlemmermeer.

Helaas is de brief niet persoonlijk ondertekend en wil ik graag in contact treden met de opstellers van deze brief. Graag verneem ik van u wie ik kan benaderen inzake dit schrijven.

Met vriendelijke groet,
Paul Meijer”

 

 

Forza! had de brief van 1 oktober zonder meer via de griffie door kunnen sturen aan de Raad, met alle gevolgen van dien. Maar Forza! heeft besloten eerst de vier fractievoorzitters van de collegepartijen te informeren en hen in de gelegenheid te stellen om zich over een en ander te beraden, of in elk geval in de gelegenheid te stellen zich voor te bereiden op wat er nog van buiten aan kan komen.

Gisteravond (woensdag 9 oktober om 20:30u) was er een nieuwe ontwikkeling. In een telefonisch contact met de burgemeester vertelde deze dat hij (ook) een brief over de heer Loggen had ontvangen. Desgevraagd gaf de burgemeester aan dat zijn brief ook drie kantjes telde. De burgemeester had de brief met de heer Loggen besproken en hem in de gelegenheid gesteld zich tot maandag te beraden over een antwoord c.q. reactie aan hem, de burgemeester.

De burgemeester gaf aan dat de heer Loggen al had toegegeven (verteld) dat de door hem verstrekte informatie over zijn opleiding(en) onvolledig c.q. onjuist was .

Donderdag (10 oktober om 14:00u) hebben Meijer en Van der Linden het bovenstaande voorgelegd aan mevrouw Abbas en de heren Kuipers en Horn. (De heer Noomen had aangegeven verhinderd te zijn.)
Meijer heeft uiteengezet welke brief hij had ontvangen, dat hij er met de burgemeester over gesproken had, en heeft een kopie aan zijn collega’s overhandigd. Nog vóór lezing van de brief verklaarde de fractievoorzitter van de VVD dat hij op de hoogte was van strekking en inhoud (hij kende de letterlijke brief niet). Hij had vanaf juli dit jaar regelmatig mails gekregen met dezelfde strekking en inhoud. Deze mails had hij besproken met de heer Loggen en hij was tot de conclusie gekomen dat dit rancuneuze anonieme mails waren van (een) ontslagen werknemer(s). Tevens gaf hij aan dat hij woensdag (9 oktober) om 22:00u gebeld was door de burgemeester, die hem ongeveer hetzelfde verteld had als in het bovengenoemde gesprek van de burgemeester met Meijer.

Abbas en Horn gaven aan de brief en de inhoud totaal niet te kennen.  Allen gaven ook aan niet te zwaar te tillen aan de inmiddels als onjuist vaststaande informatie van Loggen over diens opleiding.

Omdat de brief in de ogen van de drie college-fractievoorzitters anoniem was en de burgemeester zich al met deze zaak bezig hield, achtten zij op dat moment verdere actie van hun kant onnodig. Meijer heeft zijn collega’s aangegeven dat hij een verzoek tot verdere duidelijkheid aan Kindzorg had gedaan.

Op de vraag van Forza! hoe nu verder om te gaan met de brief en hoe de overige fractievoorzitters geïnformeerd moesten worden, is afgesproken dat (door de college-fractievoorzitters) aan de burgemeester verzocht zou worden de overige fractievoorzitters in het seniorenconvent van oktober te informeren. Tevens is afgesproken dat de collegefractievoorzitters hun collega Noomen zouden bijpraten.
Forza! heeft aangegeven dat zij, aansluitend aan dit gesprek, de burgemeester zou informeren over aard en inhoud van dit gesprek.

Tenslotte heeft Forza! aangegeven niet naar buiten te treden met de brief, tenzij feiten en omstandigheden zodanig veranderden dat extern politiek handelen in de ogen van Forza! noodzakelijk is.

Donderdag (10 oktober, omstreeks 15:00u) hebben Meijer en Van der Linden van Forza! de burgemeester geïnformeerd over hun gesprek met de college-fractievoorzitters. De burgemeester werd in dit gesprek vergezeld door de portefeuillehouder integriteit van de gemeente, de heer Nobel. Hij (de burgemeester) heeft aangegeven dat hij de brief als anoniem schrijven bestempelde. Maar dat aard en inhoud voldoende waren om de heer Loggen te verzoeken gemotiveerd en schriftelijk een degelijk onderbouwde en onweerlegbare reactie te geven. Temeer daar er, naar zijn mening, geen aanspreekbare bron was. Ook gaf hij aan dat de brief, naar zijn mening, geen brief aan de raad was. Hij zou wel de fractievoorzitters in het seniorenconvent informeren.

Meijer heeft aangegeven dat Forza! zich tot Kindzorg gewend heeft voor meer inhoudelijke en niet-anonieme informatie.

Tevens heeft Forza! ook in dit gesprek aangegeven niet naar buiten te treden met de brief, tenzij er feiten en omstandigheden zodanig veranderden dat extern politiek handelen in de ogen van Forza! noodzakelijk is.

Donderdag (16:00u): Loggen belt Meijer om hem te bedanken voor diens prudente inzet.

Vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober ontving Forza! reacties op het verzoek aan Kindzorg voor meer niet-anonieme en meer duidelijke onderbouwing van de brief van 1 oktober.

Deze reactie kwam van een nog steeds bij Kindzorg werkende niet-anonieme sleutelfiguur: het Hoofd Financiën van Kindzorg. Deze werkt nu, maar werkte ook ten tijde van de aangegeven malversaties door de heer Loggen, bij Kindzorg. Deze sleutelfiguur verklaarde zich bereid om zonodig onder ede een en ander te verklaren en bevestigen.

De verstrekte informatie en onderbouwing door het Hoofd Financiën van Kindzorg van de in de brief van 1 oktober gememoreerde feiten is van zodanige aard, herkomst en kwaliteit dat voor Forza! de positie van de heer Loggen als wethouder van Haarlemmermeer op zijn minst discutabel vindt.

Zaterdag (12 oktober, 22:18u) burgemeester belt Paul Meijer om te vertellen dat Loggen zijn verhaal heeft gedaan: “er zou niets aan de hand zijn”. Paul deelt mee dat Forza! inmiddels een niet-anonieme tipgever gesproken heeft en dat hij de desbetreffende stukken maandag om 12:00u aan burgemeester zal overhandigen

Zondag 13 oktober beraadt de fractie van Forza! zich over de ontstane politieke situatie.

De fractie acht zich niet meer gebonden aan de afspraak niet naar buiten te treden met de brief, nu feiten en omstandigheden zodanig zijn veranderd dat volgens de fractie intern politiek handelen niet meer aan de orde. Dit betekent dat Forza! in deze casus niet meer alleen met de collegepartij-fractievoorzitters zal communiceren, maar vanaf nu met alle fractievoorzitters. Ook wordt mededeling in het seniorenconvent niet meer afgewacht.

Maandagochtend (14 oktober 08:39u) Forza! ontvangt mail van een nieuwe ook ditmaal niet-anonieme melder.

Maandag 14 oktober (12;00) Forza! overhandigt mailcorrespondentie van twee niet-anonieme melders, waaronder die van Hoofd Financiën Kindzorg aan burgemeester.