Bijdrage Forza! aan de voorjaarsrapportage

Fractievoorzitter Paul Meijer, 27-6-2019

27 juni 2019

Voorzitter,

We behandelen de eerste voorjaarsnota van het nieuwe college, nieuwe gemeenteraad en van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. Als grootste oppositiepartij mogen wij de aftrap nemen en dat doen we graag. Als eerste bedanken wij het college en de ambtenaren voor de Voorjaarsrapportage. Een helder en leesbaar stuk. 

Om te beginnen zijn we binnen de fractie teleurgesteld over de inhoud van de Voorjaarsrapportage. Ondanks dat we nu meer spreektijd hebben zullen we ons wel beperken tot een aantal thema’s.  

We hadden gehoopt dat de voorjaarsrapportage zou bruisen van de frisse en nieuwe ideeën van dit college. Het college heeft een prima coalitieakkoord gesloten, maar we vinden maar weinig ambities uit het akkoord terug in de voorjaarsrapportage. Dat kan echt beter.    

Ondanks het gunstige economische tij en een gunstigere mei circulaire schetst de Voorjaarsrapportage vanaf 2021 een negatief beeld. 2019 en 2020 kennen nog een sluitende begroting maar vanaf 2021 ontspoort de trein. Onze fractie verwacht van het college om ook voor deze periode met een sluitende begroting te komen.

We hebben vanuit Forza! eerder al een kerntakendiscussie bepleit, welke ook door de vorige burgemeester was toegezegd. Laten we het op korte termijn hebben over wat we zien als gemeentetaken en wat niet. Wij zien uit naar een boeiende discussie binnen deze raad.

Blijkbaar gaan we hogere inkomsten genereren uit de leges. Kortom onze inwoners gaan meer betalen voor onze diensten. Forza! ziet niets in het uitmelken van inwoners ter dekking van tekorten in de begroting.

Jeugdhulp kost in Nederland meer dan dat het Rijk vergoedt. In Haarlemmermeer is een tekort van rond vier miljoen en de verwachting is dat dit tekort structureel zal zijn en nog kan oplopen. Het kabinet komt met extra geld over de brug maar onzeker is of dit voldoende zal zijn. Daarbij zal door het negatief bijstellen van de accressen de mogelijke extra bijdragen grotendeels teniet worden gedaan. Onze fractie roept het college dus op om zich niet rijk te rekenen, niet te rusten en goed naar de oorzaken van de tekorten te kijken. Het is tijd voor nuchterheid en bezinning. Forza! wil graag met de raad hierover in gesprek tijdens een sessie na het zomerreces. Graag horen we van onze collega’s of ze in kunnen stemmen met dit sessieverzoek. We vragen het college om ons te voorzien van de cijfers over de kosten van de jeugdhulp.

Voorzitter, ieder college slaat de plank wel eens mis. Terwijl we in de begroting op de rem moeten trappen gaat ieder collegelid een persoonlijke woordvoerder krijgen. Bestuurlijke ijdeltuiterij. Eerst lag hier een onderzoek aan ten grondslag maar door de vragen van GroenLinks weten we dat dit dus niet het geval is. Ik vraag hierbij het college de raad te voorzien van de onderbouwing van nut en noodzaak van het hebben van een persoonlijke woordvoerder. Niet bepaald de versobering en prioritering die het college voor zegt te staan.

Voorzitter, VVD en HAP maakten van het Forza standpunt; dat de voorrangsregeling voor statushouders bij de toewijzing van sociale huurwoningen oneerlijk is naar onze eigen inwoners, een eigen verkiezingsthema en namen in het coalitieakkoord op dat deze regeling uit de urgentieverordening zal worden geschrapt. Zes maanden na de verkiezingen blijkt er bij het college geen enkele urgentie tot nakoming van deze toezegging.

Voorzitter, wij helpen het college graag een handje door hen middels een motie op te roepen haar belofte aan onze inwoners na te komen en zo snel mogelijk die voorrangsregeling af te schaffen.

Voorts stelt het college voor om een nieuw potje in het leven te roepen. De reserve “Schaalsprong” met als doel om de dekking van voorbereidingskosten en de afschrijvingslasten van toekomstige investeringen in mobiliteit en bovenwijksgroen mogelijk te maken. Onze fractie is niet zo dol op potjes en ziet niet graag dat kostenoverschrijdingen zo aan het zicht van de raad wordt ontrokken. In de stukken missen we een onderbouwing van de noodzakelijkheid voor het instellen van alweer een nieuwe reserve. Wat is er mis met een algemene reserve?

Ruim een half jaar heeft de regenboogvlag als protest tegen de verklaring van Nashville voor het raadhuis gewapperd. Dit was een krachtige statement. Forza! zal vanavond met een motie komen om van symboolpolitiek over te stappen naar echte aanpak. Wij roepen het college op om Haarlemmermeer zich aan te laten sluiten bij de regenbooggemeenten en het laten strijken van de regenboogvlag voor ons raadhuis na aanstaande coming out day. Haarlemmermeer is een thuis voor iedereen, dit hoeven wij niet te benadrukken door het permanent hijsen van de vlag. Deze motie zullen we vanavond uitgebreider toelichten.

Voorzitter, we zijn blij dat het college stelling neemt over de energietransitie. Zij stelt dat het uitgangspunt is en blijft dat we voor draagvlak zorgen en inwoners niet onnodig op kosten gaan jagen. Wat maakt kosten onnodig? Dat is een behoorlijk rekbaar begrip. Onze fractie beseft dat we op termijn toe moeten naar alternatieve vormen van energie, maar wij doen niet mee met de hypes en bangmakerij met betrekking tot het klimaat die in de media klinken. We zullen dit proces kritisch volgen.

Toeristenbelasting is een aardige bron van inkomsten geworden van onze gemeente. Een toerist betaalt toeristenbelasting, omdat hij gebruik maakt van de voorzieningen van de gemeente. Doel van de belasting is om deze voorzieningen te kunnen bekostigen en te verbeteren. Hierin zit dan ook de rechtmatigheid van het innen van deze belasting. Wij zien dan ook graag dat de opbrengsten van deze belasting alleen worden besteed aan voorzieningen waar toeristen gebruik van maken en dat de toerist niet als melkkoe dient om de algemene middelen te spekken.

Voorzitter, nu we het toch over melkkoeien hebben. In onze gemeente is nog een groep die een belasting betaalt die suggereert dat het voor een bepaald doel is maar die ondertussen ook gewoon bovenmatig de pot algemene middelen spekt. We hebben het natuurlijk over de hondenbezitters die zich in grote meerderheid voorbeeldig gedragen en de uitwerpselen van hun vriend en huisgenoot netjes opruimen en een op geen enkele wijze te rechtvaardigen extra financiële aderlating moeten ondergaan in vergelijking met de overige inwoners van onze mooie gemeente. Een alsmaar voortdurende rechtsongelijkheid die wij graag beëindigd zouden zien. Ook hier dienen wij een motie voor in.

Voorzitter, Forza! bracht reeds eerder de manier waarop we in onze gemeente de “inflatie” indexeren onder de aandacht. Nu we in deze voorjaarsrapportage wederom deze correctie vaststellen komt Forza!, samen met (nog in te vullen), met een motie om de inflatiecorrectie met ingang van 2020 daadwerkelijk een correctie voor deze geldontwaarding te laten zijn. We zijn het tenslotte aan onze inwoners verplicht om te doen wat we zeggen.

Voorts voorzitter kent de raad een waardevol stuk gereedschap die naar onze bescheiden mening onvoldoende gefinancierd wordt. Ik heb het dan over de rekenkamercommissie die met het haar toegekende budget slechts twee a drie onderzoeken per jaar kan doen. Met de veelheid aan beleid die door deze raad is geïnitieerd en voorts die we volgens de wet moeten uitvoeren lijkt ons een grotere inzet van de RKC een investering die, als deze raad er de juiste conclusies aan verbindt, de in haar geïnvesteerde onderzoeksgelden moet kunnen terugverdienen. Derhalve dienen wij ook een motie in om de RKC van meer munitie te voorzien.

Bijna iedereen in Nederland heeft een smartphone hetgeen suggereert dat de smartphone een goed middel is voor de overheid om te communiceren met, of diensten te verlenen aan de burger. Onze gemeente biedt, daar waar andere gemeenten dat wel al doen, vooralsnog geen app aan die onze inwoners voor dit doel kunnen gebruiken. De fractie van Forza! zal daarom vanavond een motie indienen die opdraagt om te kijken naar het ontwikkelen van een gemeente app voor gebruik op mobiel en tablet.  

Blijkens de meicirculaire ziet het meerjarenperspectief er inmiddels minder dramatisch uit dan ons eerder werd voorgespiegeld maar blijft er geen enkele ruimte over voor tegenvallers.

Enerzijds verblijdt het rijk ons met extra geld voor de totaal losgeslagen kosten in de jeugdzorg en anderzijds ontvangen we een bedrag minder om vrij te besteden. Voor de jaren 2022 en 2023 is er nog helemaal geen dekking voor de kosten van jeugdzorg.

Het meerjarenperspectief laat in de ogen van mijn fractie in ieder geval zien dat we nu actie moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat we ook in de jaren na 2021 een sluitende begroting houden. Ik riep zojuist al op tot een inhoudelijk debat om te bepalen hoe we de alsmaar stijgende kosten in het sociaal domein onder controle gaan krijgen.

Waar Forza! zich in ieder geval tegen zal verzetten is het afwentelen van deze financiële onzekerheden op onze inwoners. Die hebben al genoeg ingeleverd.

Meer dan de helft van alle subsidies die we uitdelen, ruim 20 miljoen, gaan naar het Cultuurgebouw en de stichting Maatvast.

Wij hebben inmiddels met beide directies gesproken en met name bij Maatvast zou men graag meer vrijheid hebben om te ondernemen. Ook de directie van het cultuurgebouw stond niet afwijzend tegenover meer marktdenken. Ik roep onze verantwoordelijke wethouders hierbij op met bij instellingen om de tafel te gaan om te kijken hoe we deze positieve ontwikkelingen handen en voeten kunnen geven.

Wat ons betreft is het dorpshuis in Spaarndam, ondanks dat ook daar fors geïnvesteerd gaat worden, een voorbeeld van hoe de exploitatie er uit zou moeten zien. Betrokken dorpsbewoners houden daar met ondernemingszin, inventiviteit en tomeloze inzet de faciliteiten draaiende. Waar we sinds jaar en dag per locatie van Maatvast bijna 2 ton per jaar bijpassen lukt het in Spaarndam met minder dan 20% van dat budget.

Wellicht valt door kritisch kijken naar de verstrekte subsidies nog het e.e.a. te halen.

Voorzitter dit was de bijdrage van Forza!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.