Eerwraak

Hoofddorp, maandag 3 mei 2010

De fractie van Forza! Haarlemmermeer is zeer verontrust over wat zij noemt de schrikbarende toename van eerwraak in de Veiligheidsregio Kennemerland, waar ook Haarlemmermeer onder valt. Forza!-fractievoorzitter Paul Meijer gaat daarom schriftelijke vragen stellen aan het nieuwe college van burgemeester en wethouders.

Aanleiding voor de schriftelijke vragen is de start van een projectgroepgroep Tulpenveld waarin dertig beroepskrachten en vrijwilligers gaan samenwerken om eerwraak te voorkomen. Dit project is vorige week van start gegaan, omdat er in de veiligheidsregio een flinke toename is te zien van eerwraak. In 2007 waren er nog 57 meldingen en in 2009 was dat al gestegen tot 85. Het vermoeden bestaat dat dit nog maar het topje van de ijsberg is.

Forza! ziet een duidelijk verband tussen eerwraak, gebrekkige integratie, gedwongen- en importhuwelijken. De vragen die Forza! aan het college gaat stellen, gaan vooral over hoe in de inburgeringcursussen in Haarlemmermeer wordt omgegaan met de gelijkheid tussen man en vrouw, de vrijheid om zelf een partner te mogen kiezen en het fenomeen ‘eerwraak’. Verder wil Forza! weten wat het college doet of gaat doen aan gedwongen huwelijken of vermoedens daarvan.

Bron: Hoofddorpse Courant

Onze vragen aan het college:
1. Hoeveel meldingen van (dreigende) eerwraak zijn er geweest in de Haarlemmermeer?

2. Op welke wijze wordt er in de inburgeringcursus aandacht besteed aan eerwraak?

3. Op welke wijze wordt er in de inburgeringcursus aandacht besteed aan de gelijkheid tussen man en vrouw?

4. Op welke wijze wordt er in de inburgeringcursus aandacht besteed aan de vrijheid om zelf een partner te mogen kiezen?

5. Op welke wijze tracht de gemeente gedwongen of gearrangeerde huwelijken te voorkomen?

6. Hoe wordt er binnen de gemeente omgegaan met vermoedens van gearrangeerde- of schijnhuwelijken?

7. Zijn hiervan ook cijfers bekend?

8. Kunt u verklaren waarom door de projectgroep gezegd wordt dat het eerder een cultureel dan een godsdienstig probleem is, terwijl algemeen bekend is dat daders bijna altijd een Islamitische achtergrond hebben en cultuur en godsdienst erg van invloed zijn op elkaar?