Politieke Boksring: Spijker (Een H’meer) versus Van Dijk (Forza!)

Bron: HCnieuws

HAARLEMMERMEER – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart nemen verschillende kandidaten plaats in de politieke boksring van HCnieuws om een robbertje te debatteren over een actueel thema. Deze week is het de beurt aan lijsttrekker Hans Spijker (Een Haarlemmermeer) en Michel van Dijk (Forza!) die gaan discussiëren over voorzieningen voor 55-plussers en ouderen.
Hans Spijker: “Welkom bij onze discussie over het Seniorenbeleid in de HC virtuele boksring. Een Haarlemmermeer is zeer betrokken bij 55-plus tot en met senioren! Maar laten wij eens beginnen met de 55-plussers en werkloosheid. Ons motto is: 55-plussers zijn een bron van kennis en motivatie.”
“Een Haarlemmermeer vindt dat bij werving niet moet worden gekeken naar leeftijd, maar veel meer naar hun persoonlijke kracht en kennis. De gemeente moet extra projecten ondersteunen naar werkgevers om de 55-plussers aan een baan te kunnen helpen.”
“55-plussers komen nauwelijks meer aan een baan, ook niet als zij wel over de juiste kennis, ervaring en diploma’s beschikken. Uit onderzoek blijkt dat zij minder vaak ziek zijn dan hun jongere collega’s en dat zij minder snel van baan verwisselen (een voordeel als zij net een uitgebreide opleiding hebben gehad en deze niet meenemen naar de volgende werkgever).”
“Deze groep is juist goed gemotiveerd en kan goede resultaten waarmaken. Een Haarlemmermeer vindt dat een actief beleid ingezet moet worden om 55-plussers in te zetten als mentor voor instromende jongeren. Zo ontstaat een goede wisselwerking. Werkloze 55-plussers moeten intensief worden begeleid naar een betaalde baan. Zij volgen daarvoor eerst een voorbereidingstraject, waarin wordt vastgesteld welke eventuele belemmeringen in de weg staan en hoe die weggenomen zouden kunnen worden.”
“Een Haarlemmermeer doet meer om 55-plussers niet langs de kant te laten staan. Maar in jullie uitingen in de raad en de politiek horen de 55-plussers weinig over concrete oplossingen naar hen. Het lijkt net of jullie je meer richten op de jongeren in de samenleving.”
Michel van Dijk: “Je start deze discussie op een bijzondere manier. Je begint je pleidooi dat bij het werven van personeel niet gekeken moet worden naar leeftijd, vervolgens zeg je direct daarna dat de gemeente extra projecten om 55-plussers aan een baan te helpen, moet ondersteunen. Dit spreekt elkaar tegen, maar ik denk te snappen wat je wilt betogen. Ook Forza! maakt zich zorgen over de werkloosheid van 55-plussers. Net als over de werkloosheid van mensen onder de 55 jaar overigens. Waarom ligt voor jullie de grens bij 55 jaar?”
“Ik begrijp dat jullie bedrijven willen dwingen om werkloze 55-plussers aan te nemen alvorens deze bedrijven in aanmerking mogen komen voor gemeentelijke projecten. Forza! is daar geen voorstander van. Als gemeente moeten we ons niet bemoeien met het personeelsbeleid van bedrijven. Daarnaast is gebleken dat dit soort regelingen in de praktijk slecht werken. We kennen allemaal de verhalen van iemand die op basis van bijvoorbeeld social return door een werkgever eerst naast de koffieautomaat werd gezet en zodra de opdracht van de gemeente klaar was, vaak weer op straat werd gezet. Dit zijn dus geen goede oplossingen.”
“Beste Hans, ik vind dat je eerlijk moet zijn naar de kiezers. De gemeente kan het probleem van de werkeloze 55-plussers niet oplossen. De gemeente kan hoogstens het goede voorbeeld geven door zelf 55-plussers aan te nemen.”
“Ik raad je aan om eens het Forza! verkiezingsprogramma te lezen. Volgens mij heeft Forza! de meest uitgebreide seniorenparagraaf van alle verkiezingsprogramma’s van de Haarlemmermeerse partijen. Nadat er berichten kwamen over de sluiting van het zorgcentrum in Zwanenburg hebben wij direct onze verontwaardiging en zorg over de senioren in Zwanenburg uitgesproken. Forza! vindt dat alle senioren met of zonder hulpvraag oud moet kunnen worden in hun geliefde Zwanenburg. Daar staan we voor! Ik heb Een Haarlemmermeer hierover niet gehoord en heb ook niemand van Een Haarlemmermeer gezien in Zwanenburg toen de inwoners terecht boos waren. Of ligt Zwanenburg soms te ver van Badhoevedorp? “
Hans Spijker: “Allereerst zal ik je even uitleggen waarom onze focus ligt op 55-plussers. Zij zijn een groep die vaak moeilijker aan een baan komen dan de jongere werkzoekenden. 55-plussers moeten nog meer dan 10 jaar deelnemen aan het arbeidsproces waarbij het van belang is dat te kunnen doen zonder een beroep te moeten doen op uitkeringen. Waarom de ‘grens’ van 55-plus? Om een groep aan te duiden moet je altijd een leeftijdsgrens aangeven, anders zouden wij beiden over alle werkzoekenden kunnen spreken. Daarnaast komt Een Haarlemmermeer op voor senioren in het algemeen, het is een groep die steeds meer knel komt te zitten (zorg, mobiliteit, huisvesting).”
“Een Haarlemmermeer is er zeker niet voor om werkgevers te dwingen 55-plussers in dienst te nemen. Dat werkt inderdaad niet, nee, wij draaien het om! Laat de werkgevers zien wat de toegevoegde waarde is van deze groep mensen! Dus wij bemoeien ons niet met het personeelsbeleid maar willen wel zorgen dat de 55-plusser wordt gezien als een interessante werknemer en leermeester voor de instromende jongeren.”
“Jij stelt vast dat social return niet werkt, moet je toch maar eens social return 2.0 goed doorlezen. Een citaat: “Belangrijk aspect bij deze vorm van social return (werkgeversbenadering) is het in gesprek komen en blijven met de markt en zeker open te staan voor suggesties die door de markt of bijvoorbeeld brancheverenigingen worden aangedragen. De verbindende schakel is het gedeelde belang”. Social return is trouwens niet alleen voor senioren bestemd maar in het algemeen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”
“Een Haarlemmermeer staat voor open communicatie tussen de gemeente en werkgevers om samen naar oplossingen te zoeken. Dus hierbij moeten drie groepen er beter van worden: de werkgever, de 55-plusser en de gemeente!.”
“Wat betreft Eigen Haard in Zwanenburg en haar bewoners hebben wij dit van dichtbij gevolgd en waren ook zeer bezorgd over hun lot. Maar wij zijn niet de partij van alleen maar langs de zijlijn roepen! Wij zijn meer van doen en oplossingen zoeken! Gelukkig werd er snel door de wethouder met de betrokken partijen gesproken! En we houden de hele ontwikkeling van dichtbij in de gaten en zullen concrete actie ondernemen wanneer nodig!”
“Jullie beweren een uitgebreid programma voor de senioren te hebben maar wat hebben jullie nu werkelijk concreet bereikt voor deze groep. We kunnen allemaal een mooi programma schrijven, maar iets doen is vers twee!”
“In ons programma staat: “ Er moet worden gekeken naar simpele oplossingen om hun mobiliteit binnen hun dorp of wijk te verhogen, zoals het ondersteunen van buurtbusprojecten, ontwikkeld in samenwerking met inwoners” Maar wat gaat Forza doen om de mobiliteit van de senioren te verhogen?”
Michel van Dijk: “Het is mij nog steeds niet duidelijk waarom jij de grens op 55 jaar zet. Ook een 53 jarige of een 54 jarige komt moeilijk aan een baan. Mensen onder de 55 hoeven daarvoor kennelijk niet te rekenen op Een Haarlemmermeer. Goed voor de kiezer om dit te weten. Bij Forza! maken we ons namelijk wel druk om iedereen zonder baan. Je moet echter wel eerlijk zijn, want op de zolder van het raadhuis staat tenslotte geen banenmachine. Veel politieke partijen beweren banen te kunnen creëren, maar dat is gewoon niet waar. Het zijn de werkgevers die we moeten ondersteunen met een lage ozb, meer veiligheid en een ondernemersvriendelijk klimaat. Bedrijven moeten zich willen vestigen in onze gemeente door aantrekkelijke voorwaarden. Zo moeten we ook de bedrijvigheid rond Schiphol stimuleren. De bedrijven en daarmee de banen komen dan vanzelf in onze gemeente. Social return is een farce en in jouw eerste betoog was je daar nog een voorstander van. Ik ben blij dat ik je heb kunnen overtuigen.”
“Over het verzorgingshuis in Zwanenburg is het laatste woord (helaas) nog niet gesproken. De wethouder kan wel beloftes doen, maar wij bij Forza! willen geen woorden maar daden. Overigens vindt Forza! dat iedereen – met of zonder hulpvraag – gewoon oud moet kunnen worden in Zwanenburg. Voor wat betreft de leefbaarheid in Zwanenburg zijn wij dan ook van mening dat daarin fors geïnvesteerd moet worden.”
“Vanuit onze rol als oppositiepartij hebben we de afgelopen periode voor de specifieke groep senioren veel te weinig kunnen doen. Dat was ook niet echt nodig, maar met de komende bezuinigingen en de transities die op ons af komen is het wel belangrijk dat er partijpolitieke keuzes worden gemaakt. Vandaar dat wij in ons verkiezingsprogramma uitgebreid aandacht hebben voor onze senioren. Dat verdienen zij omdat ook zij de toekomst maken. Zo willen wij bijvoorbeeld niet bezuinigen op de zorg en willen we dat de kwaliteit van de zorg tenminste wordt behouden. Het Wmo-loket moet weer terugkomen in het raadhuis en Forza! wil dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Maar ook moeten we, ook al is dat als gemeente niet onze taak, over de kwaliteit van de zorg in onze verpleeg- en verzorgingstehuizen waken. Verder willen wij de vereenzaming onder ouderen verkleinen en het veiligheidsgevoel vergroten. Je kan het allemaal lezen in ons verkiezingsprogramma op www.stemforza.nu.”
“Overigens ziet Forza! geen problemen in de vergrijzing (verzilvering) van de bevolking. Integendeel, veel senioren leveren een belangrijke bijdrage aan het vrijwilligerswerk in onder meer de zorg, bij educatie en ontspanning. Forza! is dan ook blij dat mensen langer leven, werken, sporten, hobby’s uitoefenen en plezier hebben. Dit verdienen ze na hun werkzame leven.”